Koulutuksen järjestäminen oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.  Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta. Oppisopimuksella suoritettavia tutkintoja on kaikkiaan n. 370 eri tutkintoa.

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja ammatillisena peruskoulutuksena. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Oppisopimuskoulutuksen voi suorittaa myös ei-tutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkakouluttaja. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joista vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset.

Oppisopimuksen vahvistaa koulutuksen järjestäjä pääsääntöisesti. Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot järjestetään oppilaitoksen toimesta. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, jonka ottaa vastaan tutkintotoimikunta.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa, perheavustusta sekä majoitus- ja matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuja teoriaopintojen aikana.

Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä kolmeen vuotta. Aiempi koulutus ja työkokemus lyhentävät koulutusaikaa.

Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on käytettävissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevä henkilö, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse. Paikalliset oppisopimuskeskukset tai oppisopimustoimistot vastaavat oppisopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnittelusta.

Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutusta voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon.

Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen opetus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Se on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu erilaisia kehittämis- ja projektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua sekä etätehtäviä. Osa opetuksesta toteutetaan yhä useammin verkko-opetuksena.

Opiskelijalla on oppisopimuksen ajaksi nimettävä vastuunalainen työpaikkakouluttaja. Tämä osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan kanssa. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista. Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskelijan tukihenkilönä.

Oppisopimuskoulutukseen voidaan sisällyttää ulkomailla suoritettava ammattiin valmentava koulutusjakso, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssä oppimista, työharjoittelua tai muuta työtä. Koulutukseen voi kuulua tietopuolista oppimista kohdemaan oppilaitoksessa tai esimerkiksi kotimaisen oppilaitoksen antamia etätehtäviä. Ulkomainen koulutusjakso luetaan osaksi opiskelijan kotimaassa suorittamaa tutkintoa.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet (alaa koskeva työehtosopimus). Näiden lisäksi sopimuksessa tulee ilmetä:

keskeiset työtehtävät
  • koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä
  • tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle
  • vastuulliset työpaikkakouluttajat
  • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat
  • työnantajalle maksettava koulutuskorvauksen määrä

Sopimuksen hyväksyy aina koulutuksen järjestäjä, jolla tarkoitetaan oppisopimustoimistoa tai oppisopimuskoulutusta järjestävää oppilaitosta. Oppisopimuksessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta.