Aktiivinen Sakky

Aktiivinen Sakky on hankkeen nimi, mutta samalla myös tavoite. Tarkoituksena on kehittää toiminnallista, aktiivista ja liikunnallista toimintakulttuuria Savon ammattiopiston Varkauden, Kuopion ja Siilinjärven/Toivalan alueen toimipisteissä ja Varkauden lukiossa. Savon ammattiopiston Iisalmen toimispisteessä eli Ylä-Savon ammattiopiston kanssa samoissa tiloissa toimivalla yhteiskampuksella liikunnallista toimintakulttuuria kehitetään Ylä-Savon ammattiopiston kanssa tiiviissä yhteistyössä molempien oppilaitosten opiskelijoita tasavertaisesti hyödyttäen. 

Tavoitteena on lisätä koulupäivien aikaista liikuntaa ja aktiivisuutta lisäämällä henkilöstön ja opiskelijoiden tieto-taitoa, luomalla mahdollisuuksia välituntiliikuntaan ja kehittämällä välituntien ajalle aktivoivaa toimintaa. Hankkeen myötä pyritään tavoittamaan vähiten liikkuvat opiskelijat niin, että hekin liikkuisivat vähintään tunnin päivässä.  Hankkeen tavoitteena on osallistaa opiskelijoita toimintatapojen suunnitteluun sekä itse toimintaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen eri yksiköiden toimintaympäristöjä siten, että niissä olisi mahdollisuus liikkumiseen ja opiskelupäivien aktivointiin. Hankkeen lähtökohtana on edistää koko oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia.

Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja henkilöstön terveyttä ja toimintakykyä sekä edistää erityisesti opiskelijoiden oppimista ja kouluviihtyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on toimivan oppilaitoksen sisäisen ja ulkopuolisen yhteistyöverkoston rakentaminen Liikkuva opiskelu - toiminnan ympärille.

Tavoitteena on tukea henkilöstön aktiivista osallistumista hankkeen eri vaiheissa ja muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria aktiivisemmaksi ja liikkuvammaksi.

Tavoitteena on luoda prosessikuvaus vastuineen, jotta Liikkuva opiskelu –toiminta saadaan juurrutettua osaksi oppilaitoksen arkea.

Toimenpiteinä on koulupäivien aktiivisuuteen painottuvia, liikunnallista harrastuneisuutta lisääviä, yhteisöllisyyttä korostavia sekä tiiviissä yhteistyössä opiskeluhuollon ja kuntien kanssa kehitettäviä toimintoja. Hankkeen aikana kehitetään toiminnasta prosessikuvaus, jossa kuvataan vastuut toiminnan juurruttamiseksi. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan kouluterveyskyselyn ja hankkeen kautta opiskelijoille ja henkilöstölle tehtävillä kyselyillä. 

Hankkeen avulla pyritään luomaan asenneilmapiiri, jossa liikkuminen, toiminnallinen opiskelu ja aktiivisuus ovat luonteva osa opiskelijoiden päivää. 

Aktiivinen Sakky on Liikkuva opiskelu – toimintaa ja hanke on saanut Aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta.

Suunniteltu kokonaiskesto: 1.8.2019-30.6.2020

Yhteyshenkilö hankekoordinaattori Annika Jäntti annika.jantti@sakky.fi p. 044 7858778