Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

edellytykset_matala.jpg

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Maahanmuuttajataustaiset hakijat

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos äidinkieli on muu kuin suomi, eikä kielitaitoa ole voitu todentaa muilla tavoin. Kielitaitovaatimus vaihtelee tutkintokohtaisesti. Alin vaadittava taso on A2. Mikäli hakijan kansalaisuus on muu kuin EU-maa, Islanti, Norja, Liechenstein tai Sveitsi hänen tulee toimittaa kopio oleskeluluvasta tai todistus oleskelulupahakemuksen vireillä olosta.

Mikäli kielitaitovaatimukset ja muut opiskelijavalinnan kriteerit täyttävä henkilö on hakenut oleskelulupaa, hänelle voidaan tehdä ehdollinen opiskelijavalintapäätös ja hän voi aloittaa opinnot. Jos opiskelija on saa nut kielteisen oleskelulupapäätöksen, hän voi jatkaa opiskelua, jos jättää uusintahakemuksen määräajassa. Opiskelijavalinta vahvistetaan, mikäli opiskelija saa oleskeluluvan. Jos turvapaikanhakijalla on työn teko-oikeus, hänellä on myös opiskeluoikeus. Jos turvapaikanhakijalla on työpaikka, työnteko-oikeus mahdollistaa oppisopimuksen. Opiskelija on velvollinen esittämään todistuksen työn teko-oikeudestaan. Turvapaikan hakijan opiskeluoikeus Savon koulutuskuntayhtymässä noudattaa samaa linjausta kuin ulkomaalaislaissa (79 § ja 80 §) määriteltyturvapaikanhakijan työnteko-oikeus.

Terveydentilavaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä valtioneuvoston asetuksissa tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Rikostaustaotteen pyytäminen

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Savon ammattiopistossa pyydetään opiskelun aikana rikosrekisteriote kaikilta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.

Tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala

Perustutkinnot

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne ottaen huomioon lentokonealan yleiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen.
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonetyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala: metsäkoneenkuljettaja

Ammattitutkinnot:

Kuljetusalan ammattitutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Yllä mainituissa perus- ja ammattitutkinnoissa edellytetään henkilöltä käytännön työtehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevia terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126 EY liitteen III direktiivin 2009/113EY-vaatimusten mukaisesti.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengitystien sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä valtioneuvoston asetuksissa tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Lääkeala

Lääkealan perustutkinto osaamisalat

 • apteekkiala, lääkeala,  lääketeknikko
Lääkealalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineineillä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
   
Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja osaamisalat (tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2018 alkaen)

 • perustason ensihoidon osaamisala (oma hakukohteensa yhteishaussa)
 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • jalkojenhoidon osaamisala
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • suunhoidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala

Välinehuoltoalan perustutkinto

Ammattitutkinnot
 • Hieronnan ammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Terveysalan ammattitutkinto (jalkojenhoito, kipsausala, obduktiopreparaattorit)
Erikoisammattitutkinnot
 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Sosiaali- ja terveysalalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

(Opetushallituksen määräys 91/011/2014 ja laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)