Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

edellytykset_matala.jpg

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Terveydentilavaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä valtioneuvoston asetuksissa tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Rikosrekisteriotteen pyytäminen

Opiskelijan   tulee   koulutuksen   järjestäjän   pyynnöstä   antaa   nähtäväksi   rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Savon ammattiopistossa pyydetään opiskelun aikana rikosrekisteriote sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta, joiden osaamisala on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Rikosrekisteriote pyydetään myös muilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta, joiden työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa ja joiden kohdalla asia katsotaan pätevästä syystä aiheelliseksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa opiskelevilta rikosrekisteriote pyydetään, mikäli opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennnaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskelija ei ole työsuhteessa kyseiseen työpaikkaan. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.
(Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/201, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011 ja Savon koulutuskuntayhtymän toimintasääntö 3.1.1)

Tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala

Perustutkinnot

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne ottaen huomioon lentokonealan yleiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen.
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonetyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala: autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, varastopalveluiden osaamisala: varastonhoitaja

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala: metsäkoneenkuljettaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristöalan osaamisala: ympäristönhoitaja

Ammattitutkinnot:

Kuljetusalan ammattitutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Yllä mainituissa perus- ja ammattitutkinnoissa edellytetään henkilöltä käytännön työtehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevia terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126 EY liitteen III direktiivin 2009/113EY-vaatimusten mukaisesti.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengitystien sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä valtioneuvoston asetuksissa tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Lääkeala

Lääkealan perustutkinto osaamisalat

 • apteekkiala, lääkeala,  lääketeknikko
Lääkealalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineineillä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
   
Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja osaamisalat (tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2018 alkaen)

 • perustason ensihoidon osaamisala (oma hakukohteensa yhteishaussa)
 • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • jalkojenhoidon osaamisala
 • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • suunhoidon osaamisala
 • vammaistyön osaamisala
Ammattitutkinnot
 • Hierojan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kipsausalan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Päihdetyön ammattitutkinto
   
Erikoisammattitutkinnot
 • Hierojan erikoisammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Sosiaali- ja terveysalalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikoilla järjestettävän koulutuksessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työpaikoille sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

(Opetushallituksen määräys 91/011/2014 ja laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)