Terveysvaatimukset ja valintaperusteet

terveydentilavaatimukset_matala.jpg

Ammatillisten perustutkintojen valintaperusteet yhteishaussa 2020:

Yhteishaussa noudatetaan voimassa olevaa opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Valintapisteet muodostuvat:

  • yleisestä koulumenestyksestä ja painotettavista arvosanoista (peruskoulun tai lukion päättötodistuksen arvosanat)
  • työkokemuksesta
  • mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta ja lisäpistekoulutuksen suorittamisesta hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna

 Lisäpisteitä tuovia koulutuksia ovat:

  • mm. Valma-koulutus
  • perusopetuksen lisäopetus
  • vähintään 28 viikon mittainen kansanopistolinja

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen ensisijaisesti hakutoivejärjestyksen mukaan. Lentokoneasennuksen perustutkintoon ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalalle opiskelijaksi ottaminen tehdään pelkästään soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella.

Jatkuvassa haussa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

1.Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos, jos sellainen järjestetään. Kokeessa tai haastattelussa selvitetään hakijan soveltuvuutta koulutukseen ja ammattiin.
2. Koulutustarve. Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa taikka hänen aikaisempi tutkintonsa on työelämän vaatimuksiin nähden vanhentunut. Tai hakijalla on terveydellinen tai jokin muu perusteltu syy ammatinvaihtoon. Erityisesti aikuisille suunnatuissa koulutuksissa koulutustarpeen arvioinnissa käytetään edellä mainitun sijaan valintaperusteena henkilön tarvetta uudelleen kouluttautumiseen ja osaamisen lisäämiseen paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.
3. Alan työkokemus
4. Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Opiskelijaksi valitun terveydentilan tulee olla sellainen, että hän kykenee koulutukseen liittyviin käytännön työtehtäviin. Näitä vaatimuksia on kuvattu tutkintokohtaisissa kuvauksissa.

Tutkinnoissa, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilaiden, asiakkaiden tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, selvitetään hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä tarkemmin. Hakijan tulee antaa selvittämiseen tarvittavat ja oikeat tiedot, jotta opiskelupaikka voidaan vahvistaa. Oppilaitos päättää opiskelijaksi ottamisesta ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes valintaan vaikuttaneet todistukset on tarkistettu.

Yhteishaussa ja jatkuvassa haussa noudatetaan hakijan ilmoittamaa hakutoivejärjestystä. Toisin sanoen hakija voi tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, ellei hän tule ensimmäisellä valintakierroksella valituksi ylimpään hakutoiveeseensa.

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  
Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset seuraavilla aloilla:

Lentokoneasennus
Logistiikka
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali,- terveys- ja liikunta-ala

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle:

  • opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot
  • mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta  päätöksestä. 
Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa

Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
 
Opiskelijavalintaa tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.
 
Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.
 
Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa opiskelijahuollon, opiskeluterveydenhuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä.