Sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtainen terveydentilavaatimus

harjoistusapteekki1_net710_0.jpg

Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.  Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä valtioneuvoston asetuksissa tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikoilla järjestettävän koulutuksessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työpaikoille sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

(Opetushallituksen määräys 27/011/2015 ja laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Rikostaustaotteen pyytäminen opiskeluoikeuden arviointia varten

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.