Sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtainen terveydentilavaatimus

harjoistusapteekki1_net710_0.jpg

 

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

 Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä  koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa ympäristössä, jos valtioneuvoston 81§ :ssä asetuksessa tarkoitettuihin  tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan ja toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikoilla järjestettävässä koulutuksessa toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

    (Opetushallituksen määräys 5.6.2015, 27/011/2015 ja laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Terveystietojen pyytäminen

 Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelijan tulee täyttää samalla Wilmassa Oma terveys – arviointia koskevat tiedot.

Oppilaitos voi Oman terveydentilan arviointi – tiedot saatuaan pyytää lisäselvitystä, esimerkiksi lääkärinlausuntoa. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka niiden opiskelijoiden osalta, joilta oppilaitos on pyytänyt lisäselvitystä.

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että opiskelijaksi valitun henkilön terveydentila on sellainen, että hän voi selviytyä myös koulutukseen kuuluvasta työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, kuten alan tehtävissä toimiminen ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttaminen edellyttävät. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. Jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei vastaa alan vaatimuksia tai muuttuu oleellisesti opiskelun aikana, voidaan opiskeluoikeus peruuttaa. (Opetushallituksen määräys 5.6.2015, 27/011/2015)

Opiskeluoikeuden aiempi peruuttaminen 

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä voit Wilmassa ilmoittaa aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

Opiskelijaksi valitun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen yhteydessä koulutuksen järjestäjälle, mikäli opiskeluoikeus on peruutettu joissakin aiemmissa opinnoissa (ammattiopisto, ammattikorkeakoulu tai yliopisto). Opiskeluoikeus voidaan opintojen aikana peruuttaa aiemman opiskelupaikan peruuttamisen vuoksi, mikäli hakija on asian salannut. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Rikostaustaotteen pyytäminen

 Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Savon ammattiopistossa pyydetään opiskelun aikana rikosrekisteriote kaikilta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.