Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tutkintokohtainen terveydentilavaatimus

harjoistusapteekki1_net710_0.jpg

​Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. (Opetushallituksen määräys 23.12.2011, 38/011/2011)

Lääkeala, lääkealan perustutkinto 

osaamisalat: apteekkiala, lääkeala, lääketeknikko

Lääkealalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • - sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineineillä
  • - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Sosiaali- ja terveysala, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

osaamisalat:
asiakaspalvelun ja tietohallinnan
ensihoidon
kuntoutuksen
lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen
mielenterveys- ja päihdetyön
sairaanhoidon ja huolenpidon
suun terveydenhoidon
vammaistyön
vanhustyön
jalkojenhoidon  

Sosiaali- ja terveysalalle opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • - sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • - sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • - veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Rikosrekisteriotteen pyytäminen

Opiskelijan   tulee   koulutuksen   järjestäjän   pyynnöstä   antaa   nähtäväksi   rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Savon ammattiopistossa pyydetään opiskelun aikana rikosrekisteriote sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta, joiden osaamisala on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus.

Rikosrekisteriote pyydetään myös muilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta, jotka menevät työssäoppimiseen, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa ja joiden kohdalla asia katsotaan pätevästä syystä aiheelliseksi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa opiskelevilta rikosrekisteriote pyydetään, mikäli opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennnaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskelija ei ole työsuhteessa kyseiseen työpaikkaan.

Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta, voidaan hänen opiskeluoikeutensa peruuttaa.
 
(Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/201, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011 ja Savon koulutuskuntayhtymän toimintasääntö 3.1.1)