Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja kuva.

Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee.

Tietosuojalla tarkoitetaan rekisteröityjen yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikenlaiset henkilötietoihin kohdistetut toiminnot, kuten henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen, käyttö, luovuttaminen ja poistaminen.

Rekisterinpitäjä on yritys, viranomainen tai yhteisö, joka kerää henkilötietojasi ja määrittelee keräämiensä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisterinpitäjän on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä periaatteita, joita ovat

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus.

Savon koulutuskuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä toimintaansa varten keräämiensä henkilötietojen osalta. Voit tutustua henkilörekistereiden tietosuoja- ja henkilörekisteriselosteisiin täältä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja rekisterissä.

Voit pyytää tietojesi tarkastamista, oikaisemista, poistamista, siirtämistä ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustamista rekisterinpitäjältä. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käyttämisestä Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tehdään kirjallisena joko postitse tai sähköpostilla. Lue lisää pyynnön tekemisestä ja sisällöstä täältä. Tarvittaessa saat lisätietoja pyynnön tekemiseen Savon koulutuskuntayhtymän tietosuojavastaavalta.

Pyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Savon koulutuskuntayhtymä/Kirjaamo
PL 87, 70101 Kuopio
kirjaamo@sakky.fi

Henkilöllisyytesi varmennetaan tarkastusoikeuden toteuttamisen yhteydessä paikan päällä.

Joissakin tapauksissa rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi. Tähän on oltava lainmukainen peruste. Mikäli pyyntöön ei suostuta, ilmoitetaan kieltäytymisen perusteet sinulle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Halutessasi voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (www.tietosuoja.fi).

Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanne

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia voivat olla esimerkiksi ilman käyttöoikeutta tapahtuva henkilötietojen käyttäminen tai henkilötietojen postitus väärälle henkilölle.

Jos omasta mielestäsi olet joutunut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen kohteeksi, niiden henkilötietojesi osalta joiden rekisterinpitäjänä on Savon koulutuskuntayhtymä, niin lähetä siitä postia SAKKYn kirjaamoon ja tietosuojavastaavalle. Mainitse postissa nimesi, yhteystietosi, mitä on tapahtunut ja koska on tapahtunut sekä milloin olet havainnut tilanteen.

Tietosuojavastaava

Savon koulutuskuntayhtymän tietosuojavastaavana toimii

Jukka Mustonen
p. 044 785 3944
jukka.mustonen@sakky.fi