Sisäinen arviointi

Pedagogiset katselmukset
Pedagogisen katselmuksen tavoitteena on koulutuksen laadukkaan toteuttamisen varmistaminen. Katselmuksessa selvitetään opiskelijoiden, henkilöstön sekä oppilaitoksen johdon näkemyksiä ja saadaan esille hyvät käytännöt sekä kehittämistä vaativat osa-alueet. Opetus- ja oppimisprosessin katselmus toimii pedagogisen johtamisen työvälineenä.

Sisäinen prosessiauditointi
Prosessien toteutumista arvioidaan sisäisillä auditoinneilla vuosittain. Auditoinnin kohteiksi valitaan vuosittain tietyt tutkinnot ja ajankohtaiset teemat. Auditoinneista raportoidaan johtoryhmälle.

Johdon katselmus
Johdon katselmus on ylimmän johdon katselmointia siitä, onko organisaation laadunhallintajärjestelmä edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa. Johdon katselmuksessa käsiteltäviä asioita ovat:
a) aiempien katselmusten pohjalta käynnistettyjen toimenpiteiden tilanne
b) laadunhallintajärjestelmän kannalta olennaisten ulkoisten ja sisäisten asioiden muutokset
c) tiedot laadunhallintajärjestelmän suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta, 
d) resurssien riittävyys
e) riskien ja mahdollisuuksien käsittelytoimenpiteiden vaikuttavuus
f) parantamismahdollisuudet (haasteet, näkemyksiä tulevaan toimintaan, yhteistyö - sisäinen ja sidosryhmä- ja kumppaniyhteistyö)
 

Hanketoiminnan arviointi
Jokainen hanke arvioidaan suhteessa kuntayhtymän strategiaan ja perustehtävään. Hankkeisiin liittyy sovitut laadunvarmistuksen menettelyt (prosessikuvaus, ohjeet ja lomakkeet, arviointikriteerit, arviointi hankeprosessin eri vaiheissa). Arviointisuunnitelma laaditaan osaksi hankehankemusta ja sitä täydennetään hankkeen toteuttamissuunnitelmassa hankkeen alussa sekä hankkeen aikana.

Kestävän kehityksen mukainen toiminnan arviointi
Toimipisteet arvioivat toimintaansa kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien mukaisesti ja tavoittelevat Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (Okka- säätiö) myöntämää kestävän kehityksen sertifikaattia. Sertifiointi perustuu oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.