Toiminnan arviointi

Koulutuksen järjestäjän toteuttaman koulutuksen arviointivelvoite on sisällytetty lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä lukiolakiin, joiden mukaan koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Myös kuntalaki velvoittaa kuntayhtymiä arvioimaan omaa toimintaansa.

Kuntayhtymässä käytetään monipuolisia arviointi- ja palautemenetelmiä, joita ovat opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet, johdon katselmukset, pedagogiset katselmukset, sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit, hanketoiminnan arviointi, vertaisarvioinnit, ulkoiset arvioinnit sekä kansallisiin arviointeihin ja laatupalkintokilpailuun osallistumiseen liittyvät arvioinnit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Arviointi on osa jokaisen työntekijän arkityötä.