Työelämäpalaute

Uusi ammatillinen koulutus korostaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tiivis työelämäyhteistyö kehittää ammatillisen koulutuksen laatua vastaamaan työelämän tarpeisiin. Kuntayhtymän toiminnan kannalta toimiva ja joustava vuorovaikutus työelämän kanssa on ensiarvioisen tärkeää ja yhteistyön toimivuutta mitataan työelämässä oppimisen ja työelämäfoorumien palautekyselyillä ja työelämäyhteistyön kehittämistutkimuksella.

Työpaikkaohjaajan palaute opiskelijan työelämässä oppimisesta
Työelämässä oppimisen palautekyselyn tarkoituksena on vahvistaa työelämässä oppimisen koko toteutuksen laadun seurantaa ja parantamista. Palautteen avulla saadaan tietoa ennakoinnista, perehdytyksestä, ohjauksesta, tehtävien tavoitteellisuudesta ja yhteistyöstä.   palautekyselyyn vastaavat työpaikkaohjaajat.

Työelämäfoorumien palaute
Kuntayhtymässä on ammattiopistotasoinen työelämäfoorumi, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa kuntayhtymän johtajan kutsumana. Lisäksi Oppimispalvelujen tulosalueella on osaamispoolikohtaiset työelämäfoorumit, jotka kokoontuvat rehtorin kutsumana tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Osaamispoolien työelämäfoorumeilta kerätään palautetta liittyen ennakointiin ja suunnitteluun, toiminnan onnistumiseen, työpaikalla järjestettävään koulutukseen, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä viestintään ja tiedottamiseen.

Työelämäpalaute
Työelämäyhteistyö kehittämistutkimuksen tavoitteena on työelämältä kerättävän palautteen avulla tunnistaa alueen yritysten ja julkisorganisaatioiden näkemykset kuntayhtymän tunnettuudesta, sen toiminnasta ja toiminnan laadusta sekä tunnistaa organisaatioiden tulevat koulutustarpeet. Kehittämistutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluna alueen yrityksille.