Laadunhallintajärjestelmä

Savon koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä kytkeytyy kuntayhtymän strategiaan ja on osa johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausta. Laadunhallintajärjestelmä on keskeinen johtamisen väline. Se varmistaa strategian mukaisen tuloksellisen toiminnan, kattaa päätöksenteon kaikilla tasoilla, on jokaisen kuntayhtymän toimijan työtä.  Kumppanit ja sidosryhmät osallistuvat laadunhallintaa tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Toiminnanohjaus rakentuu neljästä osasta: 1. johtaminen ja viestintä, 2.prosessit ja menettelytavat, 3. mittaaminen, arviointi ja kehittämistoiminta sekä 4. resurssien hallinta. Tavoitteiden toteutumista seurataan tietovarastosta ajantasaisesti päivittyvällä tuloskortilla.

Vastuu toiminnan ja tulosten laadusta koskee kaikkia. Laadunhallinnan tavoitteena on tukea vision ”Huippukouluttaja 2020” saavuttamista. Laadunhallinnalla varmistetaan asiakkaiden/opiskelijoiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä tuetaan toiminnan jatkuvaa parantamista. Laadunhallinta tarkoittaa koulutuksen ja muun toiminnan laadun ylläpitämistä ja kehittämistä suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen -laatuympyrän (PDCA-sykli) mukaisesti. Tärkeimpiä toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyjä ovat prosessikuvaukset, vastuut ja toiminta- ja menettelyohjeet.


Koulutuksen järjestäjien toteuttaman koulutuksen arviointivelvoite on sisällytetty lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä lukiolakiin, joiden mukaan koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Koulutuksen järjestäjän on säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin keskeiset tulokset. Myös kuntalaki velvoittaa kuntayhtymiä arvioimaan omaa toimintaansa.

Sakkyssä käytetään monipuolisia arviointi ja palautemenetelmiä: opiskelija-, sidosryhmä-, työelämä- ja henkilöstöpalautteet, johdon katselmukset, pedagogiset katselmukset, itsearvioinnit, vertaisarvioinnit ja ulkoiset arvioinnit sekä kansallisiin arviointeihin ja laatupalkintokilpailuun osallistumiseen liittyvät arvioinnit. Kestävän kehityksen sertifikaattien hakemiseen ja ylläpitoon liittyy laaja itsearviointi sekä ulkoinen auditointi (Okka-säätiö). Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.                         

Säännöllisten mittausten ja palautekyselyiden avulla selvitetään toiminnan vahvuuksia ja kehittämisalueita. Opiskelijapalaute on yksi tuloskortin mittareista. Tutkintoa tai tutkinnon osaa suorittavat vastaavat Opetushallituksen valtakunnalliseen Amis-kyselyyn ja työvoimakoulutuksen opiskelijat vastaavat tämän lisäksi OPAL-kyselyihin. Työelämässä oppimisesta kootaan palautetta opiskelijoilta ja työpaikkaohjaajilta. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa on käytössä oma lyhytkoulutuksen palautekysely. Opettajakohtaista palautetta kootaan opiskelijoilta säännöllisesti. Arviointien ja palautekyselyiden tuloksia tarkastellaan eri tasoilla: opiskelijaryhmissä ja opiskelijakunnassa, opintoalojen opettajakunnan ja henkilöstön tiimeissä sekä kehittämispäivillä, johtoryhmässä, johtotiimeissä sekä työelämäfoorumeissa ja tapaamisissa työelämän kanssa. Osaamispoolien laatuvastaavien tehtäviin liittyy oleellisesti opiskelijapalautteiden tulosten monipuolinen tarkastelu. Yksi tärkeä ja suora palautekanava on erilaiset keskustelutilanteen ja -tilaisuudet opiskelijoiden kanssa.

Henkilöstöpalautejärjestelmä koostuu kehityskeskusteluista, osaamiskarttojen ja osaamisprofiilien tarkastelusta, kyselyistä ja henkilöstötapaamisista. Kehityskeskusteluun liittyy oman työn tavoitteiden asettaminen kuntayhtymän perustehtävän toteuttamisen ja strategian toteutumisen varmistamiseksi. Vuosittaisen henkilöstön työyhteisökyselyn avulla saadaan tietoa kuntayhtymän henkilöstön työoloista ja niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista liittyen työn kehittävyyteen, esimiestyöhön, ergonomiaan, optimaaliseen kuormitukseen, työkykyyn sekä tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen.

Vuoden 2018 aikana käynnistyivät työelämäforumit. Tästä toiminnasta kootaan palautetta omalla palautekyselyllä. Lisäksi kuntayhtymä toteuttaa laajemman työelämäyhteistyön kehittämistutkimuksen, jonka tavoitteena on työelämältä kerättävän palautteen avulla tunnistaa alueen yritysten ja julkisorganisaatioiden näkemykset kuntayhtymän toiminnasta, sen tasosta ja sidosryhmien tulevista koulutuksellisista tarpeistaan huomioiden sekä strateginen että operationaalinen ulottuvuus. Kuntayhtymän Yhteiset palvelut- tulosalue kerää vuosittain palautetta sisäisiltä asiakkailta henkilöstöpalveluista, myynti- ja markkinointipalveluista, opiskelija- ja toimistopalveluista, ravintolapalveluista, talouspalveluista sekä tietohallintopalveluista asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Johdon katselmukset pidetään Sakkyn tulosalueelle ennakolta valmistellun aineiston pohjalta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmän vuonna 2015. Tähän arviointiin liittyen kuntayhtymässä toteutettiin laaja itsearviointi kuntayhtymän omistajien, johdon ja henkilöstön, työelämän sekä opiskelijoiden edustajista muodostetussa monitahoarviointiryhmässä sekä Karvin toteuttama ulkoinen arviointi. Ulkoisen arvioinnin palautteen mukaan kuntayhtymän laadunhallinnan taso ylitti lähes kaikissa (95%) arviointikohdissa kansalliselle tasolle asetetun kriteerirajan.  Vuoden 2014 keväällä kuntayhtymä osallistui Opetushallituksen laatupalkintokilpailuun, johon liittyen arviointiryhmä suoritti seitsemään parhaaseen koulutuksen järjestäjään (myös Savon koulutuskuntayhtymään) ulkoisen arvioinnin. Kuntayhtymän laadunhallintaa ja laadunhallintajärjestelmää on lisäksi arvioitu ja kehitetty mm. Opetushallituksen laatustrategian tukihankkeissa verkostoyhteistyössä (Loiste-hankkeet, Laatuvertaiset-hanke).