Laadunhallintajärjestelmä

​Savon koulutuskuntayhtymän laatutyön periaatteet noudattavat OKM:n Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa 2011 – 2020. Kuntayhtymässä laadunhallinta on kiinteä osa toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Järjestelminä laadunhallinta, johtaminen ja toiminnanohjaus käsitetään samoina asioina. Kuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä on kuvattu Intrassa. Toiminnanohjaus rakentuu neljästä osasta: 1. johtaminen ja viestintä, 2.prosessit ja menettelytavat, 3. mittaaminen, arviointi ja kehittämistoiminta sekä 4. resurssien hallinta. Toiminnanohjaukseen sisältyy opetushallituksen suositus laadunhallinnasta ja laatuympyrä. Toiminnanohjauksessa kuntayhtymän toiminnan suunta ja tavoitteet asetetaan vision ja strategisten toimenpiteiden perusteella. Tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan toimenpidesuunnitelmat ja niiden perusteella resursoidaan toiminta tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan tuloskortilla (BSC), joka vahvistaa toiminnan ohjausta ja tiedolla johtamista.

"Arviointi ja kehittäminen” -asiakirjassa kuvataan laadunhallinta- ja arviointitoiminnan kokonaisuutta sekä koulutuksen laadunhallinnan kansallisia lähtökohtia. Asiakirjassa kuvataan koulutuskuntayhtymän arviointi- ja palautemenetelmät: opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt, sisäiset asiakastyytyväisyyskyselyt, johdon katselmukset, auditoinnit ja muut sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menetelmät sekä kansalliseen ohjaukseen ja arviointiin liittyvät arvioinnit.  Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti vuosittain toteutetaan itsearviointi ja joka toinen vuosi ulkoinen arviointi. Kestävän kehityksen sertifikaattien hakemiseen ja ylläpitoon liittyy laaja itsearviointi sekä ulkoinen auditointi (Okka-säätiö). Valtakunnalliset perustutkintojen oppimistulokset ja kuntayhtymän omat tulokset käsitellään systemaattisesti. Kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti Koulutuksen arviointineuvoston suorittamiin kansallisiin arviointeihin.

Karvi valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmän arvioinnin raportti 2015.pdf

Savon koulutuskuntayhtymän laadun portaat

2015
 • Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi ja ulkoinen arviointi (Karvi)
 • Kansalliset arvioinnit ja itsearvioinnit: Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen väliset koulutuspolut ja työelämäyhteistyö sekä Kansallinen kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi
 • Matematiikan kansallisen oppimistulosten seuranta-arviointi
 • Kuntayhtymän tulosaluerajat ylittävä laadun kehittämistiimi
2014
 • Laatutyön periaatteet ja linjaus osana talous- ja toimintasuunnitelmaa (Yhtymähallitus)
 • Laatdunhallintajärjestelmän itsearviointi ja ulkoinen arviointi (OPH pilotti)
 • Laatupalkintokilpailu ja siihen liittyvä ulkoinen arviointi (OPH)
2013
 • Mukaan laatustrategian tukihankkeeseen LOISTE (Laatua oppivien itäsuomalaisten tekemänä)
 • LaStrada-hankkeessa vertaisarviointi sähkö- ja automaatioala
 • Savon oppisopimuskeskus, vertaisarviointi Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihanke
 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä-arviointi
2012
 • Laadun kehittämisen työryhmä
 • OPH ulkoinen arviointi: hiusalan oppimistulostiedon arviointi
 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Varhaiskasvatuksen koulutus
 • Mukaan laatustrategian tukihankkeeseen LaStrada
2011 Laadunhallinta ja arviointi Sakkyssä, suunnitelma vuosille 2011-2013 (ky hallitus)
Toimialuekohtaiset laatuvastaavat
2010
 • Kansallinen arvioinnit ja itsearvioinnit: Synteesiarviointi eli Ammatillinen koulutus kansallisten arviointien näkökulmasta sekä Lukiopedagogiikkaarviointien näkökulmasta sekä Lukiopedagogiikka
 • Sisäiset vertaisarvioinnit käynnistyivät
2009
 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (kaikki arviointialueet
 • Kansalliset arvioinnit ja itsearvioinnit: Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan ja Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän kyselyarviointi (itsearviointi), Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa kehittämis- ja palvelutehtävän kyselyarviointi (itsearviointi),
 • Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa
2008
 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen seuranta-arviointi 2008-2009
 • Oppimistulostiedon arviointi käynnistyi (OPH)
 • Johdon katselmukset käynnistyivät
 • Johtamisen arviointi (KuoYo)
2007
 • OPH laatupalkintokilpailu (sote ja marata, ulkoinen arviointi)
 • Kansallinen arviointi ja itsearviointi: Sosiaalisien ja viestinnällisien valmiuksien tuottamien ammatillisessa koulutuksessa
 • OPH:n arviointi: Oppimistulostiedon tuottaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa käynnistyi
2006
 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (prosessit ja asiakastulokset)
 • Kansalliset arvioinnit ja itsearvioinnit: lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö,  Aluekehitysvaikutukset, Näyttötutkintojärjestelmän kyselyarviointi
2005
 • EFQM-mallin mukainen itsearviointi (johtaminen ja henkilöstöjohtaminen)
 • Kansallinen arviointi: Työssäoppiminen
 • Sisäiset auditoinnit käynnistyivät