Kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan alueen työelämän osaamistarpeita. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tämä asiakanäkökulma.

Kuntayhtymän strategiana on varmistaa kuvassa 1 mainittujen tavoitteiden toteutuminen määriteltyjen strategisten toimenpiteiden avulla.

str_tavoitteet_0.jpg

Kuva 1. Kuntayhtymän strategiset tavoitteet.

Strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen edellyttävät kuntayhtymän onnistumista

 • pedagogiikan kehittämisessä
 • henkilöstön kehittämisessä
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)
 • kampusten toimitilaratkaisuissa

Strategiset painopistealueet on määritelty laajassa yhteistyössä omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keväällä 2014 ja niitä on tiivistetty sekä päivitetty vuosien 2016 ja 2017 aikana toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia.

painopistealueet_0.jpg

Kuva 2. Kuntayhtymän painopistealueet yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana oli Kuvitellen Oy.

Painopistealueiden edistäminen tapahtuu tavoitteita tukevien strategisten toimenpiteiden avulla. Kaikki toimenpiteet tukevat kuntayhtymän tulosmittareiden saavuttamista ja tasapainoista taloutta.

Sisäisiä toimintamalleja kehitetään kuvattujen ydinprosessien kautta sekä lisäämällä tietovaraston nopeaa ja monipuolista hyödynnettävyyttä.

Digitalisaatio otetaan huomioon kaikissa toimintojen kehittämisessä. DigiSakky-kehitysohjelman toteuttamista jatketaan.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti toisten koulutusorganisaatioiden kanssa sekä toimitaan aktiivisena avausten tekijänä kansallisessa koulutuspoliittisessa toiminnassa. Kansainvälistymisen vaatimuksiin vastataan ja edistetään kansainvälistä vaihtoa sekä koulutuksen ja osaamisen vientiä omin toimin sekä hyödyntäen Omnia Education Partnerships Oy:n (OEP) toimintaa.

Hanketoiminnan kokonaisvaltaisuutta kehitetään lisäten ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä strategisesti tärkeiden toimenpiteiden toteutuksessa laadittavan hankestrategian mukaisesti sekä edistetään kuntayhtymän brändi-identiteetin vahvistamista.

Strategiset toimenpiteet 2018 - 2020

Pedagogiikan kehittäminen

pedagog.jpg

Kuva 3. Pedagogiikan kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Pedagogisen osaamisen kehittäminen on strategian keskeinen painopiste koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon pedagogiikan muutostarpeet (erityisesti kampusten tilaratkaisuissa).

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2018 aikana seuraavin toimenpitein:

 • opettajuuden kehittämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden henkilökohtaistaminen, ohjaus ja tukitoimet, työelämätaitojen kehittäminen, kansainvälistymisen tukeminen sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
 • toteutetaan tutkintojen uudistaminen työelämätarpeita painottaen
 • määritetään ja otetaan käyttöön jatkuvan haun edellyttämät toimenpiteet
 • otetaan käyttöön ns. ”täyden lukujärjestyksen” monimuotoinen toimintamalli lukuvuoden 2018 - 2019 alussa.
Henkilöstön kehittäminen

henkiloston.jpg

Kuva 4. Henkilöstön kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Kuntayhtymässä noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Siihen kuuluvat hyvä hallintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen sekä esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteena on turvata henkilöstön kehittämismahdollisuudet tuloskortin tavoitteiden mukaisesti.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2018 aikana seuraavin toimenpitein:

 • uuden organisaatiorakenteen mukaisten osaamispoolien ja tiimien toiminnan kehittäminen
 • esimiestoiminnan kehittäminen
 • työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja sovittujen toimintamallien vakiinnuttaminen
 • lisätään henkilöstön työelämävalmiuksia ja -osaamista
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)

tto.jpg

Kuva 5. Työpaikalla tapahtuva oppiminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Tavoitteena on tiivistää työelämäyhteyksiä kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko suunnittelukauden ajan.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2018 aikana seuraavin toimenpitein:

 • toteutetaan ammatillisesta peruskoulutuksesta vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat käytänteet vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa ja vastuutetaan osaamispoolien toiminnassa.
 • otetaan käyttöön uusia pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaatimuksia
 • käynnistetään työelämän yhteistyöfoorumit poolirakenteiden mukaisesti
 • lisätään kumppanuustoiminnan laatua ja asiakasvastuutoimintaa kaikissa henkilöstöryhmissä.
Kampusten toimitilaratkaisut

toimitila_0.jpg

Kuva 6. Toimitilaratkaisut yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016.

Kuntayhtymässä opetusta annetaan uudenaikaisissa, joustavasti muuntuvissa ja terveellisissä toimitiloissa. Toimitilat voivat olla omia, yhteisomisteisia tai vuokrattuja tiloja, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä 12 % tasoa kuntayhtymän toimintamenoista suunnittelukauden päättyessä.

Taloussuunnitelmakaudella käynnistetään ja toteutetaan toimia, joissa huomioidaan uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistavat uudistukset. Opetusta tarjotaan kunkin kampuksen osaamisprofiilia kehittäen siten, että sillä voidaan vastata alueen työelämän keskeisiin tarpeisiin.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2018 aikana seuraavin toimenpitein:

 • Savilahden kampuksen kokonaiskehittämistä edistetään yhtymävaltuuston tekemien linjausten mukaisesti
 • Iisalmen kampusta koskevat päätökset toimeenpannaan siten, että opetus yhteiskampuksella Ylä-Savon ammattiopiston kanssa voi alkaa syyslukukauden alussa 2019
 • Toivalan kampusta kehitetään vastaamaan koulutuksen lisääntymistä ja viimeistellään oppimisympäristö alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Rissalan toimipiste säilytetään.
 • Varkauden kampuksen investointien toteuttamista jatketaan
 • Muuruveden kampuksen osalta selvitetään toimintojen sopeuttaminen tehtyihin koulutuslinjauksiin

Kaikissa tilaratkaisuissa otetaan huomioon koulutusreformi, digitalisaatio (DigiSakky) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän kasvu. Tiloihin, joiden käyttö tulee päättymään tulevien investointien myötä, tehdään jäljellä olevan käytön aikana terveyden, toiminnan ja talouden kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Strategian painopistealueiden toteuttamista tuetaan kehittämishankkeilla, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta.