Kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän perustehtävänä on lisätä nuorten ja aikuisten osaamista vastaamaan alueen työelämän osaamistarpeita. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon tämä asiakanäkökulma.

Kuntayhtymän strategiana on varmistaa kuvassa 5 mainittujen tavoitteiden toteutuminen määriteltyjen strategisten toimenpiteiden avulla.

Kuva 1. Kuntayhtymän strategiset tavoitteet.
str_tavoitteet_0.jpg
 

Strategisten tavoitteiden ja vision saavuttaminen edellyttävät kuntayhtymän onnistumista
 • pedagogiikan kehittämisessä
 • henkilöstön kehittämisessä
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)
 • kampusten toimitilaratkaisuissa.

Strategiset painopistealueet on määritelty laajassa yhteistyössä omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa keväällä 2014 ja niitä on tiivistetty sekä päivitetty vuoden 2016 aikana toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia.

Kuva 2. Kuntayhtymän painopistealueet yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana Kuvitellen Oy.
painopistealueet_0.jpg

Painopistealueiden edistäminen tapahtuu tavoitteita tukevien strategisten toimenpiteiden avulla. Kaikki toimenpiteet tukevat kuntayhtymän tulosmittareiden saavuttamista ja tasapainoista taloutta.

Sisäisiä toimintamalleja kehitetään kuvaamalla ydinprosessit sekä lisäämällä tietovaraston nopeaa ja monipuolista hyödynnettävyyttä.

Organisaation vastaavuus suhteessa uudistuvaan lainsäädäntöön ja toimintaympäristön muutoksiin arvioidaan vuoden 2017 aikana ja mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti toisten koulutusorganisaatioiden kanssa sekä toimitaan aktiivisena avausten tekijänä kansallisessa koulutuspoliittisessa toiminnassa. Kansainvälistymisen vaatimuksiin vastataan ja edistetään koulutuksen ja osaamisen vientiä.

Hanketoiminnan kokonaisvaltaisuutta kehitetään lisäten ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä strategisesti tärkeiden toimenpiteiden toteutuksessa sekä kirkastetaan koulutuskuntayhtymän brändi-identiteetti.

Strategiset toimenpiteet 2017 - 2019

Pedagogiikan kehittäminen

Kuva 3. Pedagogiikan kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana Kuvitellen Oy.
pedagog.jpg

Pedagogisen osaamisen kehittäminen on strategian keskeinen painopiste koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon pedagogiikan muutostarpeet (erityisesti kampusten tilaratkaisuissa). Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:

 • käynnistetään DigiSakky-kehitysohjelma. Ohjelmassa määritellään kokonaisvaltaisesti digitalisaation mahdollisuudet koko kuntayhtymän toimintaan ja laaditaan tavoitteellinen toteuttamissuunnitelma. Kehitysohjelma hyväksytään vuoden 2017 alussa ja sen toteutus käynnistetään välittömästi.
 • laaditaan koulutusreformin mahdollisuuksia konkreettisesti hyödyntävä opettajuuden kehittämisohjelma seuraaville asioille: opetuksen henkilökohtaistamiselle, opiskelijoiden tukitoimille, ohjaukselle, työelämätaitojen kehittämiselle, työllistymiselle, kansainvälistymisen tukemiseensekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.
 • määritetään tutkintojen uudistusten tarvitsemat toimenpiteet painottaen työelämätarpeiden muutosta
 • kehitetään pedagogisia ratkaisuja vastaamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaatimuksia
 • luodaan uusi työelämäjaksojen käytäntö ja menettelytavat yhdessä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kanssa
 • valmistellaan toimintamalli ja opetuksen sisällöt ns. ”täyden lukujärjestyksen” monimuotoiseen käyttöönottoon viimeistään lukuvuoden 2018 - 2019 alussa. Kokeiluluonteisesti mallia testataan vuoden 2017 aikana.
Henkilöstön kehittäminen

Kuva 4. Henkilöstön kehittäminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana Kuvitellen Oy.
henkiloston.jpg

Kuntayhtymässä noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Siihen kuuluvat hyvä hallintotapa, asioiden avoin valmistelu, rakentavan keskustelukulttuurin ylläpitäminen sekä esimies- ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteena on turvata henkilöstön kehittämis-mahdollisuudet tuloskortin tavoitteiden mukaisesti.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:
 • esimiestoiminnan ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen
 • tiimitoimintamallin vakiinnuttaminen
 • vuosityöaikakokeilun käynnistäminen
 • työhyvinvointiohjelman toteuttaminen
 • tiedotustoiminnan ja osallistamisen vahvistaminen
 • opetushenkilöstön työelämävalmiuksien ja -osaamisen lisääminen.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen (ml. työ- ja elinkeinoyhteistyö)

Kuva 5. Työpaikalla tapahtuva oppiminen yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana Kuvitellen Oy.
tto.jpg

Tavoitteena on tiivistää työelämäyhteyksiä kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa koko suunnittelukauden ajan. Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:

 • ammatillisesta peruskoulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena 1.8.2017 jälkeen alkavissa perustutkinnoissa. Tätä ennen lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista tavoitteen saavuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen luodaan yhteiset käytänteet.
 • luodaan työelämän yhteistyöfoorumit ja niiden tavoitteet
 • lisätään kumppanuustoiminnan laatua ja asiakasvastuutoimintaa kaikissa henkilöstöryhmissä.
Kampusten toimitilaratkaisut

Kuva 10. Toimitilaratkaisut yhtymähallituksen seminaarissa visualisoituna huhtikuussa 2016. Visualisoinnin toteuttajana Kuvitellen Oy.
toimitila_0.jpg

Kuntayhtymässä opetusta annetaan uudenaikaisissa, joustavasti muuntuvissa ja terveellisissä toimitiloissa. Toimitilat voivat olla omia, yhteisomisteisia tai vuokrattuja tiloja, joiden kokonaiskustannukset eivät ylitä 12 % tasoa kuntayhtymän toimintamenoista suunnittelukauden päättyessä.

Taloussuunnitelmakaudella käynnistetään ja toteutetaan toimia, joissa huomioidaan uudenlaisen opettajuuden, digitalisaation ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistavat uudistukset. Opetusta tarjotaan kunkin kampuksen osaamisprofiilia kehittäen siten, että sillä voidaan vastata alueen työelämän keskeisiin tarpeisiin.

Painopistealueen tavoitteita konkretisoidaan vuoden 2017 aikana seuraavin toimenpitein:
 • Savilahden kampuksen hankesuunnitelman laadinta ja investointien linjaamiseksi tarvittavien päätösten valmistelu
 • Iisalmen kampuksesta koskevien päätösten valmistelu ja toimeenpano siten, että opetus yhteiskampuksella Ylä-Savon ammattiopiston kanssa voi alkaa syyslukukaudella 2018
 • Toivalan kampuksen ottaminen käyttöön ja ympäristön viimeistely alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Rissalan toimipiste säilytetään.
 • Varkauden kampuksen investointien käynnistyminen
 • Muuruveden kampuksen osalta toimintojen ylläpito

Kaikissa tilaratkaisuissa huomioidaan koulutusreformi, digitalisaatio (DigiSakky), työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän kasvu sekä joustavat tilaratkaisut yhteistyötahojen sekä sitoumusten joustavuuksien osalta. Tiloihin, joiden käyttö tulee päättymään, tehdään terveyden, toiminnan ja talouden kannalta tarpeelliset ylläpitotoimenpiteet.

Strategian painopistealueiden toteuttamista tuetaan hankkeistetulla kehittämistoiminnalla. Kehittämishankkeille, jotka voivat olla myös verkostoina toteutettavia, haetaan ulkopuolista rahoitusta.