Pätevöintilaitos

hitsaaja_matala.jpg

Hitsaajien pätevöittäminen kuuluu vahvasti painelaitteiden valmistukseen, koska laitteiden valmistaminen vaatii hyvää ammatillista osaamista. Painelaitedirektiivi edellyttää, että luokkien II-IV painelaitteiden hitsaajat on pätevöitetty kolmannen osapuolen toimesta. Direktiivin soveltamisohjeen mukaan hitsaajien pätevöintejä ovat oikeutettuja tekemään vain ilmoitetut laitokset tai tehtävään hyväksytyt pätevöintilaitokset.  

Savon koulutusyhtymä, Savon ammattiopisto Pätevöintilaitos kuuluu Savon Koulutus Oy:n alaisuuteen

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto pätevöintilaitos kuuluu Savon Koulutus Oy:n alaisuuteen kuntalain 410/2015 velvoittamana. Laissa velvoitetaan kuntia ja kuntayhtymiä perustamaan liikelaitoksen kilpailutilanteessa oleville markkinoille.

Pätevöintilaitos toimii Savon Koulutus Oy:n alaisuudessa, mutta käyttää nimenään SK Pätevöintilaitos.

Hitsaajien pätevöittäminen ja toimitilat säilyvät ennallaan. Kokeita valvotaan Varkaudessa, Kuopiossa, Porvoossa, Lahdessa ja Savonlinnassa. 

Pätevöintien alueellinen ammattilainen

SK-Pätevöintilaitos tarjoaa painelaitedirektiivin vaatimukset täyttäviä pätevöintikokeita seuraavien standardien mukaan:

  • teräksille SFS-EN 287-1
  • teräksille SFS-EN ISO 9606-1
  • alumiineille SFS-EN ISO 9606-2
  • kuparille SFS-EN ISO 9606-3
  • nikkelille SFS-EN ISO 9606-4
  • titaanille SFS-EN ISO 9606-5
  • hitsausoperaattoreille SFS-EN ISO 14732
  • hitsausoperaattoreille SFS-EN 1418

Pätevyyskokeen tekeminen

Hitsaajan pätevöittäminen aloitetaan kokeesta sopimisella ja päätetään pätevyystodistuksen luovuttamiseen. 

patevointi.jpg

Pätevöintilaitoksen ylin johto, valvojat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet puolueettomaan, riippumattomaan ja luotettavaan toimintaan.
Valvojina toimivat Pätevöintilaitoksen hyväksymät valvojat eri toimipisteissä. Koe hyväksytään, kun kaikki tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu. Hyväksyminen varmennetaan allekirjoituksella ja leimalla. Todistuksen hyväksyjinä toimivat vastuuhenkilöt: IWE Kari Särkkä ja IWS Jukka Saastamoinen.

Pätevöintilaitoksen asiakaspalaute

Pätevöintilaitokselle osoitettu palaute voi olla kirjallinen tai suullinen. Olemme kiitollisia kaikesta saamastamme palautteesta- jopa kirjoitusvirheiden oikaisuista. Palautteen voit antaa sertifioinnissa mukana olevalle valvojalle tai ota yhteyttä Pätevöintilaitoksen johtajaan: Kari Särkkä, p. 044-7858344, kari.sarkka@sakky.fi.

 
Oikaisuvaatimuksen, valituksen, muutoshaun ja kantelun käsittely

OIKAISUVAATIMUS:

Oikaisuvaatimuksen tulee olla aina kirjallinen. Kokeen suorittaja tekee oikaisuvaatimuksen kirjallisesti pätevöintilaitokselle 30 päivän kuluessa päätöksen saatuaan.
Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä

  • todistuksen pöytäkirjan nro
  • oikaisuvaatimuksen peruste

Oikaisuvaatimuksen käsittelevät pätevöintilaitoksen vastuuhenkilöt. Mukana voi olla teknisenä asiantuntijana NDT-arvioinnin tehnyt tarkastaja.
Tapauksissa, joissa valvoja itse huomaa virheen, valvoja voi oma-aloitteisesti korjata virheen. Valvoja ilmoittaa todistuksen saajaa ja pyytää hävittämään virheellisen todistuksen.
Vastaus oikaisuvaatimuksesta annetaan sen tekijälle viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun selvitys oikaisuvaatimuksesta on valmistunut.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi.

VALITUS, MUUTOKSENHAKU

Jos kokeen suorittaja ei tyydy annettuun vastineeseen hän voi hakea muutosta kirjallisesti pätevöintilaitokselta kahden (2) viikon kuluessa vastineensa saamisesta. (vastine katsotaan saaduksi postin välityksellä 3 päivän kuluessa postituspäivästä).
Mikäli muutoksenhaku koskee pätevöintilaitoksen toimintaa lukuun ottamatta kokeen tarkastusta ja luokittelua asian käsittelee työelämäpalvelujen vastaava rehtori yhdessä laitoksen vastuuhenkilöiden kanssa. Jos muutoksenhaku koskee pätevyyskokeen tarkastusta ja luokittelua voi pätevöintilaitos tarvittaessa tarkastuttaa koesuorituksen jollakin toisella tarkastuslaitoksella testaustuloksen varmentamiseksi.
Muutoksen hakijalle ilmoitetaan kirjeitse muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä välittömästi käsittelyn valmistuttua.
Valitus osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi.

KANTELU

Kokeen suorittaja tai hänen työantajansa voi tehdä kantelun, joka koskee Pätevöintilaitoksen toimintajärjestelmää, sertifioinnin laatua tai yksittäisen valvojan toimintaa.
Kantelu tehdään kirjallisesti. Kantelun tekijälle ilmoitetaan, kun kantelu on otettu vastaan ja ryhdytäänkö mahdollisiin toimenpiteisiin.
Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.
Kantelun käsittelee riippumattomasti sertifiointipäätöksen tehnyt yhdessä pätevöintilaitoksen vastuuhenkilön ja työelämäpalvelujen rehtorin kanssa.
Kantelu osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi