Maahanmuuttajakoulutuksen laaja-alainen uudistaminen

Toiminta-aika: 15.2.2019-30.9.2019

Toiminta-alue: Pohjois-Savo

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Rahoittajat: Etelä-Savon ELY-keskus, Savon koulutuskuntayhtymä

Kustannusarvio: 52767€

Toteuttajat: Savon koulutuskuntayhtymä  

Tiivistelmä:

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämistarpeita. Hankkeen tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan seuraavat osa-alueet:

1) maahanmuuttajakoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet,

2) tavoitteet omalle kehittämistyölle,

3) kehittämistoimet ja toimenpiteet,

4) verkostojen hyödyntäminen,

5) tulokset ja vaikuttavuus ja

6) kustannusarvio.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuksen kehittämisen avulla etsitään ratkaisuja:

- työelämän työvoimapulaan

- maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelupaikan ja työpaikan saamiseen liittyviin haasteisiin

-  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen kartoittamiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen liittyviin haasteisiin

- Savon ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksen ja –palvelukokonaisuuden toimivuuteen

Hankkeessa syntyvä raportti ja siihen kootut tiedot luovat hyvän ja kattavan pohjan Savon ammattiopiston toiminnan jatkokehittämiselle, joka toteutetaan yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden, Savon ammattiopiston henkilöstön, opiskelijahuollon henkilöstön, työelämän/ yritysten kesken sekä alueen maahanmuuttajatoimijoiden ja kouluttajien verkoston kanssa.

Kohderyhmä: Hankkeen varsinainen kohderyhmä on oppilaitos. Välilliset hyödynsaajat ovat: muut oppilaitokset, Te hallinto, Ely - keskus

Tavoitteet: Tilanteessa, jossa maahanmuuttajakoulutusta on jo pitkään toteutettu, maahanmuuttajien yhteiskunnallinen integroituminen ja työllistyminen on todettu haasteelliseksi, työelämän työvoimatarpeet ovat kasvaneet ja ammatillinen koulutus on juuri reformoitu, tämän selvityshankkeen tavoitteena on tunnistaa ja määritellä ne ammatillisen koulutuksen oppimispolun kriittiset tekijät, joiden kehittämiseen tulee kohdentaa toimenpiteitä.

Tulokset: Hankkeen tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan maahanmuuttajille tarjottavan ammatillisen koulutuksen kehittämisen painopisteet ja tavoitteet.