Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)

Toiminta-aika:  1.1.2018 – 30.6.2020

Toiminta-alue:  valtakunnallinen hanke

Rahoituslähde:  Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto

Rahoittajat: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kustannusarvio: 470.000 € (Sakkyn osuus 104.852 €)

Toteuttajat: Turun yliopisto Brahea-keskus, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Savon koulutuskuntayhtymä

Tiivistelmä:  Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yrityksissä ja hankintayksiköissä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista maaseudun yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken. Hankkeessa edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. Näihin teemoihin liittyen hankkeessa työstetään asiantuntijatyöpajoissa ja -verkostojen kanssa sosiaalisia ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-yritysten toimintaympäristö. Savon koulutuskuntayhtymän kehityspalveluihin kuuluva EkoCentria on päävastuussa ruokateemasta. Suurin ponnistus hankkeessa ovat eri puolilla Suomea pidettävät Pykäläbaari-tilaisuudet, joita myös hankintatreffeiksi kutsutaan. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy runsaasti erilaista materiaalia sekä sähköisenä (webinaarit, videot ym) että kirjallisena (julkaisuja, koosteita, artikkeleita ym) ja niistä viestitään laajasti eri kanavien kautta koko hankkeen ajan.

Kohderyhmä: Maaseudun pk-yrittäjät, järjestöt ja julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt sekä pk-yrittäjien kehittämis-, neuvonta- ja tukitehtävissä toimivat henkilöt

Tulokset: Hankkeen tuloksena hankintaosaaminen ja –tieto, yritysten välinen yhteistyö ja verkottuminen hankintayksiköiden kanssa lisääntyvät sekä markkinavuoropuhelu pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä vahvistuu.

www.maaseudunhankinnat.fi