Tutkinnon suorittaminen näyttötutkintona

näyttötutkintona_matala.jpg

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa

Huom! 1.1.2018 alkaen näyttöperusteisiin koulutuksiin ei voi enää hakea. Perustutkintoihin haetaan jatkuvan haun kautta.

Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen yhdessä työnantajien, työntekijöiden ja opetustalan edustajien kanssa. Tämä huomioidaan myös arvioijien valinnassa aloilla, joissa itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä.

Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotodistuksen antaa ao. alan tutkintotoimikunta, koulutuksen järjestäjän anomuksesta jälkikäteen.

Hakeutuminen koulutukseen

Ensin selvitetään hakijan osaaminen ja  muut lähtökohdat oikean tutkintotason ja tutkinnon valinnan sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen pohjaksi. Hakeutumisvaiheessa selvitetään myös hakijan muut tutkinnon suorittamiseen ja/tai opiskeluun vaikuttavat seikat (esim. opimisvalmiudet, elämäntilanne yleensä).

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen ja ohjaus tehdään ammattiaineen opettajien, ohjaavien opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien ja muiden tarvittavien tahojen yhteistyönä. Osaamisen tunnistamisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä myös työelämän kanssa.

Tutkinnon suorittaminen 

Tutkinnon suorittamiseen liittyvällä ohjauksella perehdytetään tutkinnon suorittaja valitun tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa hänelle parhaiten soveltuvat tavat ja järjestelyt osoittaa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittamista koskevat järjestelyt tehdään yhdessä tutkinnon suorittajan, hänen työpaikkansa ja oppilaitoksen edustajien kanssa.