Erityisopetus

Opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta kaikissa perustutkinnoissa, jos opiskelu ei etene tavanomaisen opetuksen ja tukiopetuksen keinoin oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Tällöin laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Suunnitelmaan kirjataan suunnitelmallinen pedagoginen tuki, erityiset opetus-, sekä opiskelujärjestelyt ja opiskelijahuollolliset tukitoimet.

 HOJKS laaditaan yhdessä opiskelijan, alaikäisen opiskelijan huoltajan, ryhmänohjaajan ja erityisopetuksesta vastaavan opettajan sekä tarvittaessa muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti tavoitteena on, että opiskelija suorittaa koko perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti, mutta tarvittaessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi voidaan mukauttaa.

Jo hakuvaiheessa kannattaa selvittää eri koulutusalojen mahdollisuudet erityiseen tukeen. Nykyisin v. 2016-2017 käytössä olevat tukimuodot liitteenä.  Eri tukimuodot päivitetään vuosittain.

Tarjoamamme tukimuodot:

*Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroidusti koulutusalan ryhmissä. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään opetusta pienemmässä opetusryhmässä

*Ammatinohjaaja
Koulutusalalla on ammatinohjaaja mukana ohjaamassa opiskelijoita opettajan työparina lähinnä käytännön työskentelyssä

*Oppimisen tukipajat
Koulutusalalla on järjestetty oppimisen edistämiseksi tukipajoja. Pajat toimivat opettajajohtoisesti ja pajatoiminnan muodot vaihtelevat alakohtaisesti.

*Ammatillisen erityisopettajan tuki
Koulutusalalla on mahdollisuus erityisopettajan tukeen opetuksessa

*Yhteisten opintojen erityisopettajan tuki 

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija hakee yhteishaussa (www.opintopolku.fi)

Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustuvalla valinnalla valintapistemääristä riippumatta. Koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
 - oppimisvaikeudet
 - sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen ja vertailuvaikeudet

Hakijan täytyy toimittaa kopio yhteishaun hakulomakkeesta ja harkintaan perustuvan valinnan liitteet hakuaikana oppilaitokseen. Mukaan kannattaa liittää esim. asiantuntijalausunnot, joiden perusteella voidaan suunnitella tarvittavia tukitoimia.

Erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Kysy lisää: Erityisopetuksen koordinaattori: Maritta Ålander, p. 044 785 3360
Erityisopetuksen muut yhteyshenkilöt löytyvät Yhteystiedoista (käytä hakusanaa erityisopetus)