Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS)

Opiskelun alkaessa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, HOPSin, jonka mukaiseen opiskeluun sitoudutaan. Opiskelija täyttää Wilmassa https://wilma.sakky.fi/ oman suunnitelmansa opintojen suorittamisesta, työssäoppimisesta yms.

HOPS:iin kirjataan mm. opiskelun sisällöt, suorittamistavat ja aikataulutus sekä pohditaan itseä oppijana, omia vahvuuksia ja mahdollisia tuen tai erityistuen tarpeita. HOPS:iin kirjataan yksilölliset valinnat ja opiskeluratkaisut.

HOPS:n toteutumista seurataan ja tarkistetaan koko opiskelun ajan ryhmänohjaajan ja opiskelijan yhteistyönä, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Tarkisteessa arvioidaan edellisen lukukauden oppimiskokemuksia ja suunnitellaan alkaneen lukukauden opiskelu. Mikäli jotain opintoja on jäänyt rästiin, suunnitellaan niiden opiskelu. Jos opiskeluun tulee muutoksia kesken lukukauden (esim. ennalta tiedetty poissaolo), kirjataan muutokset HOPS:iin. HOPS:n laadinnassa saa ohjausta ryhmänohjaajalta ja opinto‐ohjaajilta.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisessa tarkistetaan aiempi osaaminen, joka vastaa tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään nyt suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. Tunnustettava osaaminen voiolla aiempia opintoja, työkokemusta, armeijasta hankittua tai muuta osaamista. Tutkinnon ammatillisia, yhteisiä ja vapaasti valittavia osia voidaan tunnustaa, jolloin opiskeluaika voi lyhentyä tai joidenkin jaksojen osalta väljentyä.Ryhmänohjaaja tai opinto‐ohjaaja ohjaa osaamisen tunnustamisen hakemisessa. Tarvittaessa opiskelijan tulee osoittaa osaamisen vastaavuus. Päätös tunnustamisesta on haettava ennen kyseisten opintojen alkamista.