Opetukseen osallistuminen

Opintojen alussa laaditussa henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellään suoritettavat opinnot ja suorittamistapa. Perustelluista syistä (esim. urheiluakatemian opiskelu, samanaikaiset lukio‐opinnot) HOPS:ssa voidaan sopia yksilöllinen opiskelutapa. Tämä voi tarkoittaa esim. verkko‐opiskelua tai oikeutta osallistua arviointiin ilman edeltävää opetusta. Jos HOPS:ssa ei ole erillistä mainintaa, opiskelijan tulee osallistua kaikkeen opetukseen.

Toimintaohjeet poissaolotilanteita varten

Toimintaperiaatteena pidetään työelämässä noudatettavia periaatteita.

Ennalta tiedossa oleva poissaolo

Jos opiskelija joutuu olemaan pois ennalta tiedetyn syyn vuoksi, tulee hänen hakea muutos HOPS:iin. Wilmasta tulostettavaan muutoshakemukseen kirjataan poissaolon aika ja syy sekä suunnitelma siitä, miten rästiin jäävät opinnot suoritetaan. Alaikäisen tulee pyytää huoltajan allekirjoitus muutoshakemukseen. HOPS:n muutoshakemukset toimitetaan ryhmänohjaajalle, joka lähettää ne edelleen opinto‐ohjaajalle/koulutuspäällikölle hyväksyttäväksi. Ryhmänohjaaja tai opinto‐ohjaaja kirjaa hyväksytyt muutokset myös sähköiseen HOPS:iin Wilmaan.

Sairaus

Sairastuessa on ilmoitettava poissaolosta ryhmänohjaajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli opiskelija on työssäoppimisjaksolla, ilmoitus on tehtävä myös työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle. Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Opiskeluterveydenhoitaja ei kirjoita todistusta jälkikäteen eikä potilasta näkemättä. Alaikäisen opiskelijan huoltaja tekee poissaolon selvityksen Wilmaan.

Oman lapsen sairastumisen takia on oikeus 1 ‐ 3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Ryhmänohjaajalle toimitetaan luotettava selvitys tai todistus.

Poissaolojen seuranta

Opiskelija vastaa itse opetukseen osallistumisesta ja mahdollisten poissaolojen selvittämisestä. Jos opiskelijalla on selvittämättömiä tai usein toistuvia poissaoloja, ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelun jatkumisen.

Mikäli selvittämättömät poissaolot jatkuvat ja voidaan katsoa, ettei ole aikomusta opiskella päätoimisesti, voidaan opiskelija katsoa oppilaitoksesta eronneeksi. Mikäli opiskelijalle ei kerry opintotukeen oikeuttavaa määrää opintosuoritteita, oppilaitokselta menee ilmoitus KELA:lle.

Työssäoppimisjaksolla opettaja ja työpaikkaohjaaja harkitsevat työssäoppimisen hyväksymistä tarkastelemalla opiskelutavoitteiden saavuttamista, jakson pituutta ja poissaolojen määrää. Jakso hylätään, jos poissaolojen vuoksi ei saavuteta asetettuja tavoitteita.