Opiskelun keskeyttäminen tai eroaminen koulusta

OPISKELUAIKA, OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN, OPPILAITOKSESTA EROAMINEN

Perustutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta. Tarvittaessa tutkinnon suorittaminen voi kestää enintään yhden vuoden enemmän kuin mitä tutkinnon laajuudeksi on määritelty. Mikäli käytettävissä oleva opiskeluaika ei riitä, voi toimialajohtaja perustellusta syystä myöntää ylimääräistä opiskeluaikaa.

Mikäli opiskeluaikaa ei myönnetä, opiskelija saa erotodistuksen ja voi hakeutua yksityisopiskelijaksi. Yksityisopiskelusta aiheutuvat maksut on selvitetty kohdassa ”Opiskelijoilta perittävät maksut”.

Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opiskelu määräajaksi sairauden, äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Ennen keskeytystä on keskusteltava ryhmänohjaajan, opinto‐ ohjaajan tai kuraattorin kanssa. Keskeytyksestä on tehtävä kirjallinen hakemus. Lomake on opiskelijan Wilmassa.

Jos opiskelija haluaa erota oppilaitoksesta ennen tutkinnon suorittamista, tulee hänen ja alaikäisen huoltajan keskustella ryhmänohjaajan, opinto‐ohjaajan tai kuraattorin kanssa eroamisen syystä ja opiskelijan jatkosuunnitelmista. Eroa haetaan aina kirjallisesti toimialajohtajalta. Eronneelle opiskelijalle annetaan erotodistus, josta ilmenevät suoritetut opinnot arvosanoineen.

Eronneeksi katsotaan opiskelija, joka ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja jos on il‐ meistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua.

Alle 29‐vuotiaiden oppilaitoksesta eroavien opiskelijoiden osalta oppilaitos on velvollinen tekemään nuorisolain mukaisen ilmoituksen opiskelijan kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, ellei oppilaitoksella ole tiedossa opiskelijan jatkosuunnitelmaa opiskelun päätyttyä.