Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

työssäoppiminen_matala.jpg

Näyttö on opiskelijan osaamista testaava työtehtävä tai tehtäväkokonaisuus

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.  
 
Näytöt ajoitetaan koko koulutuksen ajalle siten, että näyttöjä on jo opintojen alusta lähtien. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus oppia näytössä arvioitava osaaminen ennen näyttöä.

Näyttöjen tehtävä

Näyttöjen tehtävänä on ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja koulutuksen ja työelämän vastaavuuden parantaminen. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan työssäoppimisjaksojen aikana työpaikalla tai oppilaitoksessa. Pääperiaate kuitenkin on, että ensisijainen näyttöpaikka on aito työympäristö.

Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opettajien ja työpaikkojen yhteistyönä opetussuunnitelman pohjalta. Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista.

Mikäli valinnaiset tutkinnon osat ovat ammatillisia, annetaan näyttö myös niistä. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan.

Arvosana

Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Kuitenkin kaikista tutkinnon osista annetaan erillinen arvosana arvioinnin kohteittain. 

Mikäli tutkinnon osan näyttö annetaan useammassa osassa, annetaan jokaisesta osasta arvosana arvioinnin kohteittain. Tällöin kokonaisarvosana annetaan vasta, kun kaikki osat on suoritettu. Näyttöjen arvioinnissa ovat mukana opiskelija, työelämän edustaja ja/tai opettaja.

Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa ohjattua ja arvioitua opiskelua

Opiskelija saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Työssäoppimisen laajuus ammatillisissa perustutkinnoissa on vähintään 30 osaamispistettä, joka voidaan jaksottaa opiskeluajan eri vuosille, joten työssäoppimisjaksojen pituus vaihtelee. 

Opintojen alussa jaksot voivat olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkäkestoisia. Tällöin opiskelija saa tilaisuuden oppia kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. Oppilaitos varmistaa yhteistyössä työpaikkojen kanssa työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden, laadun ja  ajantasaisuuden. 
 
Oppilaitos huolehtii myös siitä, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja opetusta työssäoppimisjakson aikana niin, että opiskelijan on mahdollista saavuttaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset.

Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa. Työsäoppimisjakson aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja muut opintososiaaliset edut.

Koulutuksen järjestäjä tekee lain edellyttämän sopimuksen työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Sopimus koskee sekä ammatillisen peruskoulutuksen että näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä sekä tutkintotilaisuuksia.

Työssäoppimissopimus

Sopimuksessa sovitaan opintojen tavoitteet, sisällöt, opintojen kesto ja ajoitus sekä vastuut työssäoppimisen aikana. Opiskelija sitoutuu noudattamaan sopimusta ja on siten velvollinen noudattamaan työyhteisön sääntöjä  ja työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Ennen työssäoppimisjakson alkua opiskelijat perehdytetään oppilaitoksessa työssäoppimiseen liittyviin asioihin. Opiskelijoiden informoimisesta vastaa työssäoppimisen vastaava opettaja. Opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista työssäoppimisen aikana työpaikoilla vastaa työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta siten, kuin siitä työntekijöiden  osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan. Työnantaja vastaa työpaikan olosuhteista, laitteista, koneista sekä  perehdytyksen, opastuksen ja valvonnan järjestämisestä.

Oppilaitos varmistaa  ennen työssäoppimissopimuksen tekemistä, että työssäoppiminen voidaan järjestää turvallisesti. Opiskelija voi suorittaa osan koulutuksen työssäoppimisesta myös ulkomailla.

Erityisopiskelijan työssäoppiminen

Erityisopiskelijalle, joka tarvitsee erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja, pyritään järjestämään työssäoppimispaikka ottaen huomioon hänen erityistarpeensa. 

Työssäoppimisen laadun seuraamiseksi opiskelijoilta kerätään palautetta suullisesti ja kirjallisesti työssäoppimisjakson päätyttyä.