Arviointi

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta sekä tutkinnon perusteet säätelevät arviointia. 

Opiskelijalla on oikeus saada opintojensa aikana kirjallista tai suullista palautetta osaamisensa kehittymisestä. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat ja muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat koulutuksen järjestäjän edustajat. 

Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviointiin tai arvosanaan. 

Osaamisen arvioinnissa selvitetään, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arviointi kattaa kaikki kyseessä olevan tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisia, lähtökohtaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Ammatillisissa opinnoissa arviointi tehdään ensisijaisesti näytöillä. Opiskelija osoittaa tutkinnon osien edellyttämän ammattitaitonsa ja osaamisensa käytännön työtehtävissä, jotka on sijoitettu aitoihin työtilanteisiin ja -prosesseihin. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja arviointikriteerit selvitetään opintojen alkaessa.  

Opinnoista annetut arvosanat ovat nähtävissä opiskelijan Wilmassa  viimeistään kaksi viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen. 

Arvosanan uusiminen ja korottaminen 

Opiskelijalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan. Koulutuksen järjestäjä antaa uusintamahdollisuuden, jos opiskelijan osaaminen arvioidaan hylätyksi. Opiskelijan kanssa suunnitellaan yhdessä, millaista lisäosaamisen hankkimista hän tarvitsee, miten hän kehittää ammattitaitoaan ja milloin hän voisi tulla osoittamaan osaamisensa uudelleen. Opettaja tiedottaa opiskelijaa uusinta- ja korotusmahdollisuudesta ja sopii mahdolliset yksilölliset järjestelyt 

Opiskelija voi myös korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettuja hyväksyttyjä arvosanoja. Korottaminen on mahdollista vain tutkinnon osissa ja muissa sellaisissa kokonaisuuksissa, joista annetaan arvosana. Jos opiskelija on jo saanut todistuksen tutkinnon suorittamisesta, korottamisesta peritään maksu. 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu 

Mikäli opiskelija haluaa osaamisen arvioinnin tarkistamista, hänen tulee ensisijaisesti keskustella asiasta arvioinnin tehneen opettajan kanssa. Jos hän tämänkin jälkeen haluaa arvioinnin tarkistamista, opettaja tulostaa hänelle asiaa koskevan lomakkeen. Se löytyy täyttöohjeineen Wilmasta. 

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset sekä tiedot arviointiperusteiden soveltamisesta omaan näyttösuoritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnöstä annettuun päätökseen. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää päätökseen edelleen oikaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisua voi pyytää kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.