Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Mitä erityinen tuki tarkoittaa?
Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. 

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Lisäksi erityisen tuen antamisen tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta ja vaativasta erityisestä tuesta sekä osaamisen arvioinnin mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa kuullaan ennen päätösten tekemistä.

Miten käytännössä toteutetaan?
Erityisen tuen tarpeiden mukaiset järjestelyt suunnitellaan osana HOKSia (HOKS = Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma).  Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen.

HOKSia laadittaessa suunnitellaan ne tukitoimet, joita opiskelijalle voidaan järjestää opiskelun tueksi.  Erityisopettajan ohjaus, ammatinohjaajan tuki, rinnakkais‐/samanaikaisopetus, pienikokoinen ryhmä, sekä työvaltainen oppiminen ovat osaamisalakohtaisia tukikeinoja.  

Tarjoamamme tukimuodot:

*Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroidusti koulutusalan ryhmissä. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään opetusta pienemmässä opetusryhmässä

*Ammatinohjaaja
Koulutusalalla on ammatinohjaaja mukana ohjaamassa opiskelijoita opettajan työparina lähinnä käytännön työskentelyssä

*Oppimisen tukipajat
Koulutusalalla on järjestetty oppimisen edistämiseksi tukipajoja. Pajat toimivat opettajajohtoisesti ja pajatoiminnan muodot vaihtelevat alakohtaisesti.

*Ammatillisen erityisopettajan tuki
Koulutusalalla on mahdollisuus erityisopettajan tukeen opetuksessa

*Yhteisten opintojen erityisopettajan tuki 

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija hakee yhteishaussa (www.opintopolku.fi)

Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustuvalla valinnalla valintapistemääristä riippumatta. Koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
 - oppimisvaikeudet
 - sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen ja vertailuvaikeudet
- tutkintoon suorittamiseen riittämätön suomen kielen taito

Hakijan täytyy toimittaa kopio yhteishaun hakulomakkeesta ja harkintaan perustuvan valinnan liitteet hakuaikana oppilaitokseen. Mukaan kannattaa liittää esim. asiantuntijalausunnot, joiden perusteella voidaan suunnitella tarvittavia tukitoimia.

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi hakea yhteishaussa (www.opintopolku.fi)  tai jatkuvan haun kautta.

Erityisen tuen järjestamista koskeva suunnitelma (päivitetty 28.11.2018)

Kysy lisää: Erityisopetuksen koordinaattori: Maritta Ålander, p. 044 785 3360
Erityisopetuksen muut yhteyshenkilöt löytyvät Yhteystiedoista (käytä hakusanaa erityisopetus) 

Tämän linkin takaa aloittain järjestettävät tukitoimet. (Päivitetty 12.12.2019)