Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opiskelun alkaessa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan laitetaan tietoja tutkintoasi koskevista sisällöistä, aiemmin hankitusta osaamisesta ja mahdollisesta tuen tai erityisen tuen tarpeesta erityinen tuki, lue lisää linkistä. HOKS:iin kirjataan myös tutkinnon osaamisalan valinta ja muut tutkintoa koskevat valinnat ja mahdolliset poikkeavuudet sekä opintojen aikataulutus ja urasuunnitelma. Opiskelijan omassa osiossa sinä pääset miettimään vahvuuksiasi, tavoitteitasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi. Voit tuoda esille mahdollista tuen tarvettasi ja kertoa muista opiskeluun liittyvistä asioistasi ja tavoitteistasi. 

HOKS:n toteutumista seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan tutoropettajan kanssa koko opiskeluajan. Päivittäminen tehdään vähintään kerran lukukaudessa. Tuolloin arvioidaan edellisen lukukauden oppimiskokemuksia ja suunnitellaan alkaneen lukukauden opiskelua. Mikäli opintoja on jäänyt rästiin, suunnitellaan niille suorittamisaikataulu. Jos suunnitelmaan tulee muutoksia esimerkiksi ennalta tiedetyn poissaolon vuoksi, kirjataan muutokset HOKS:iin. Ohjeita päivitykseen saat tutoropettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että tutkintoon liittyvä aiemmin hankittu osaamisesi käydään läpi opintojen alkuvaiheessa. Kyse on sinulle kertyneestä osaamisesta, joka saattaa vastata tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tutkinnon sisältöjä. Tunnustettava osaaminen voi olla aiempia opintoja, työkokemusta tai muuta tutkintoosi liittyvää osaamista. Aiemmin suorittamiasi ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia voidaan tunnustaa suoraan tutkintoon, jolloin opiskeluaikasi voi merkittävästi lyhentyä tai opintosuunnitelmaasi voidaan sovitusti keventää. Tutoropettaja tai opinto‐ohjaaja ohjaa sinua osaamisen tunnustamisen hakemisessa. Osaamisen vastaavuus voidaan esittää esimerkiksi todistuksilla tai näytöillä.