Opiskelun keskeyttäminen tai eroaminen koulusta

Opiskeluoikeus kestää opintojen alusta siihen saakka, kun opiskelija on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osat, johon hänet on otettu opiskelijaksi. Opintojen kesto perustutkinnossa on keskimäärin kolme vuotta, mutta se voi vaihdella opiskelijoittain paljonkin. Arvioitu valmistumisaika suunnitellaan opiskelijalle HOKS:in tekemisen yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opiskelu määräajaksi sairauden, äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi. Ennen keskeytystä on keskusteltava tutoropettajan, opinto‐ ohjaajan tai kuraattorin kanssa. Keskeytyksestä on tehtävä kirjallinen hakemus. 

Jos opiskelija haluaa erota oppilaitoksesta ennen tutkinnon suorittamista, tulee hänen ja alaikäisen huoltajan keskustella tutoropettajan, opinto‐ohjaajan tai kuraattorin kanssa eroamisen syystä ja opiskelijan jatkosuunnitelmista. Eroa haetaan aina kirjallisesti. Eronneelle opiskelijalle annetaan erotodistus, josta ilmenevät suoritetut opinnot arviointeineen.

Eronneeksi katsotaan opiskelija, joka ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opiskelua.

Alle 29‐vuotiaiden oppilaitoksesta eroavien opiskelijoiden osalta oppilaitos on velvollinen tekemään nuorisolain mukaisen ilmoituksen opiskelijan kotikunnan etsivälle nuorisotyölle, ellei oppilaitoksella ole tiedossa opiskelijan jatkosuunnitelmaa opiskelun päätyttyä.