Opetukseen osallistuminen, poissaolot ja järjestyssäännöt

Opetukseen osallistuminen

Opintojen alussa laaditussa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritellään suoritettavat opinnot ja suorittamistapa.

Toimintaperiaatteena pidetään työelämässä noudatettavia periaatteita.

Ennalta tiedossa oleva poissaolo

Jos opiskelija joutuu olemaan pois ennalta tiedetyn syyn vuoksi, tulee hänen hakea muutos HOKS:iin. Wilmasta tulostettavaan muutoshakemukseen kirjataan poissaolon aika ja syy sekä suunnitelma siitä, miten rästiin jäävät opinnot suoritetaan. Alaikäisen tulee pyytää huoltajan allekirjoitus muutoshakemukseen. HOKS:n muutoshakemukset toimitetaan tutoropettajalle, joka lähettää ne edelleen opinto‐ohjaajalle/koulutuspäällikölle hyväksyttäväksi. Tutoropettaja tai opinto‐ohjaaja kirjaa hyväksytyt muutokset myös sähköiseen HOKS:iin Wilmaan.

Sairaus

Sairastuessa on ilmoitettava poissaolosta tutoropettajalle ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli opiskelija on työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksolla, ilmoitus on tehtävä myös työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle. Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Opiskeluterveydenhoitaja ei kirjoita todistusta jälkikäteen eikä potilasta näkemättä. Alaikäisen opiskelijan huoltaja tekee poissaolon selvityksen Wilmaan.

Oman lapsen sairastumisen takia on oikeus 1 ‐ 3 vuorokauden poissaoloon lapsen hoidon järjestelyjä varten. Tutoropettajalle toimitetaan luotettava selvitys tai todistus.

Poissaolojen seuranta

Opiskelija vastaa itse opetukseen osallistumisesta ja mahdollisten poissaolojen selvittämisestä. Jos opiskelijalla on selvittämättömiä tai usein toistuvia poissaoloja, tutoropettaja keskustelee opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelun jatkumisen.

Mikäli selvittämättömät poissaolot jatkuvat ja voidaan katsoa, ettei ole aikomusta opiskella päätoimisesti, voidaan opiskelija katsoa oppilaitoksesta eronneeksi. Mikäli opiskelijalle ei kerry opintotukeen oikeuttavaa määrää opintosuoritteita, oppilaitokselta menee ilmoitus KELA:lle.

Työpaikalla opettaja ja työpaikkaohjaaja harkitsevat opintojakson/tutkinnonosan hyväksymistä tarkastelemalla opiskelutavoitteiden saavuttamista, jakson pituutta ja poissaolojen määrää. Jakso hylätään, jos poissaolojen vuoksi ei saavuteta asetettuja tavoitteita.

 

Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitomenettelyistä

Järjestyssäännöt ja suunnitelman kurinpitomenettelystä löydät TÄÄLTÄ.  Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) ja asetuksen (673/2017) sekä lukiolain (629/1998) ja asetuksen (810/1998) mukaisesti noudatettavaksi Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa opetustilanteissa ja niihin välittömästi liittyvissä yhteyksissä, jotka ovat opetussuunnitelman mukaista opetusta tai toimintaa. Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen tiloissa, piha-alueilla, harjoitustyömailla ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa myös ulkomailla. Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa noudatetaan lisäksi työ- ja toimipaikkakohtaisia ohjeita ja sääntöjä.