Opiskelijan ohjaaminen ja urasuunnittelu

Etsitkö uraasi? Ole yhteydessä ohjaus- ja neuvontapalveluihin

 

Tutoropettaja on opiskelijan lähiohjaaja opinnoissa. Hän vastaa opintoihin perehdyttämisestä ja ryhmäytymisestä opiskelujen alkuvaiheessa. Hän toimii HOKS-prosessin ohjaajana ja seuraa sovittujen asioiden toteutumista opinnoissa ja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tämän opintoja. Tutoropettaja seuraa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen edistymistä ja käynnistää tarvittaessa tukitoimenpiteitä opettajien, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Tutoropettaja pitää säännöllisesti ohjaustunteja ja tekee tiivistä yhteistyötä alaikäisten huoltajien kanssa. Tutoropettaja vastaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opiskelijan opintoihin liittyvien valintojen toteuttamisesta.

Opettaja perehdyttää opiskelijan opettamansa tutkinnonosan osa-alueen sisältöön, tavoitteisiin ja arviointisuunnitelmaan sekä seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Hän tiedottaa tutoropettajalle, jos opiskelu ei etene tai jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opiskeluun ja käynnistää tarvittavat tukitoimet yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hän tekee tarvittaessa osaamisen tunnustamisia omaan opetettavaan tutkinnon osaan tai osa-alueeseen liittyen.

Ammatinohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen aikana eri ympäristöissä. Ammatinohjaaja auttaa opiskelijaa tämän opinnoissa oppilaitoksessa. Lisäksi hän ohjaa opiskelijaa työpaikkojen löytämisessä sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana myös työpaikoilla.

Opinto-ohjaaja auttaa ja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa, valintojen tekemisessä, oppimiseen liittyvissä asioissa, opintojen etenemisessä sekä työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä.  Opinto-ohjaaja tekee tiivistiä yhteistyötä alueen peruskoulun, toisen asteen ja korkea-asteen opinto-ohjaajien kanssa. Hän ohjaa siirto-opiskelijoita, tekee yhteistyötä vastaanottavien oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa sekä ohjaa eroavia opiskelijoita kartoittamalla jatko-ohjauksen tarvetta ja ohjaamalla opiskelijat tarvittavien palveluiden piiriin. Opinto-ohjaaja pitää luokkaohjaustunteja, henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja ja mahdollisesti myös pienryhmäohjausta. Opinto-ohjausta saa myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Opinto-ohjaaja vastaa osaamisen tunnustamisen prosessista yhteisten tutkinnon osien osalta.

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ohjaaja työpaikalla. Hän perehdyttää opiskelijan työpaikan tehtäviin ja työympäristöön. Hän osallistuu opiskelijan oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKSin mukaan ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä. Hän tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen opettajien ja työpaikan muiden työntekijöiden kanssa.

Täältä löydät Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opinto-ohjaajien yhteystiedot

Etsitkö vielä uraasi? Pohditko alan vaihtoa? Ole yhteydessä ohjaus- ja neuvontapalveluihin