Asuminen

Savon ammattiopistolla on asuntola Toivalan kampuksen yhteydessä (Haapamäentie 1; n. 15 km Kuopiosta ja n. 10 km Siilinjärveltä). Lisätietoja saat asumispalveluohjaajalta ja tutoropettajalta.

 • Asuntolassa asut viihtyisästi ja turvallisesti sekä saat paljon uusia ystäviä.
 • Asuntolassamme on asuinsoluja rivitalotyyppisissä majoitustiloissa.
 • Asuntolassamme on kalustettuja yhden ja kahden hengen huoneita. 
 • Asuinsoluissa on yhteiskeittiöt, oleskelutilat sekä suihku-ja wc-tilat.
 • Oppilaitoksen modernit liikunta-ja harrastetilat ovat opiskelijoiden käytössä iltaisin.
 • Kuopion ja Siilinjärven palvelut ovat helposti tavoitettavissa.

 Hakulomake löytyy Wilmasta ja liitteenä: 
asuntolahakemus toivala.pdf

Kaikille hakeneille lähetetään vastauskirjeet. Seuraavan kerran asuntolapaikkahakemuksia käsitellään 27.7.2020 alkaen. Opiskelija-asuntolan asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja (pääosin 2 hengen huoneet). Asuntolassa asuminen on perustutkinto-opiskelijalle maksutonta. 

Tarkempia tietoja saat asumispalveluohjaajalta:
Toivala puh. 044 785 3092 

 Opiskelija-asunnot eri paikkakunnilla

Ammattiin opiskelevat voivat hakea yleisiä opiskelija-asuntoja tai yleisiä vuokra-asuntoja.
Lisätietoja ja tarkempia yhteystietoja Wilman tiedotteesta tai asunnon tarjoajien omilta www-sivuilta:
Kuopiossa http://www.kuopas.fi
Varkaudessa http://www.wartalo.fi/
Iisalmessa http://www.petterinkulma.fi

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen (5.8.2020 alkaen)

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asuntolassa asuvien viihtyvyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin.

 • Opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöä. Opiskelija‐asuntolan alueena pidetään koko oppilaitoksen aluetta.
 • Savon ammattiopisto on savuton ja nikotiiniton
 • Opiskelijoilla on asumisoikeus ainoastaan opiskelupäivinä. Viikonlopuksi tai loma‐ajaksi on sitä varten anottava erillinen lupa. Alle 18 ‐vuotiaan kyseessä ollessa lupahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja.
 • Asuntolassa on jokaisella oikeus asumisrauhaan. Ketään ei saa tarpeettomasti häiritä. Hiljaisuus on klo 22–06 välisenä aikana. Vierailuajat määritellään asuntoloittain. Näistä ajoista poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen asuntolahenkilöstön kanssa
 • Asuntolassa on noudatettava hyviä käytöstapoja. Asukas on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, äkillisistä sairaustapauksista sekä häiriöistä ja epäkohdista asuntolahenkilöstölle 
 • Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä. Asukkaat huolehtivat itse oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä erillisten ohjeiden mukaisesti
 • Asukkaat huolehtivat siitä, että palauttaessaan heille luovutetut tilat ja välineet ovat vastaavassa kunnossa kuin heille luovutettaessa. Mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta on välittömästi, korvausvelvollisuuden uhalla, ilmoitettava, vahingon aiheuttajan ollessa pääsääntöisesti korvausvelvollinen (koskee myös virheellistä palohälytystä)
 • Työvaatteet, kumisaappaat ja harrastusvälineet säilytetään niille varatuissa tiloissa. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta
 • Ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu vain niille varatuilla paikoilla
 • Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen käytössä olevilla sisä‐ ja ulkoalueilla sekä asuntolassa
 • Tupakkalain (594/2016, 74§) mukaan tupakointi, nuuskan käyttö tai sähkötupakan käyttö on kielletty oppilaitoksen sisä‐ ja ulkotiloissa, opiskelija‐asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella
 • Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty
 • Asuntolassa asuva on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen henkilökunnan ja solunvanhimpien antamia ohjeita ja määräyksiä.

Järjestyssääntörikkomukset ja kurinpito

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaan opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, asuntolan järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus, opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi, opiskelijan erottaminen opiskelija‐asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan voi poistaa koulun alueelta (asuntolasta) opettaja, koulutuspäällikkö, apulaisrehtori tai rehtori.

Kirjallinen varoitus

Opiskelijaa, joka toimii näiden järjestyssääntöjen vastaisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti antamalla kirjallinen varoitus. Kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja opiskelijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen antaa koulutuspäällikkö. Kurinpitorangaistuksesta tulee antaa opiskelijalle kirjallinen päätös. Kirjallisesta varoituksesta tulee ilmoittaa huoltajalle ja vastuualueen kuraattorille.

Oppilaitoksesta tai asuntolasta erottaminen

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä tai sääntöjen rikkomista kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätöksen asuntolasta erottamisesta enintään kolmen kuukauden ajaksi tekee apulaisrehtori ja sitä pidemmäksi ajaksi oppilaitoksen SORA‐toimielin, joka antaa asiasta kirjallisen päätöksen valitusosoituksineen.

Kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja ennen päätöksen tai esityksen tekemistä SORA ‐toimielimelle opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa on kuultava. Kurinpitorangaistuksesta tulee antaa opiskelijalle kirjallinen päätös, jossa näkyy erottamisen alkamisen ajankohta. Kurinpidollisista toimenpiteistä lähetetään tieto vastuualueen kuraattorille.