Arviointi

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta sekä opetussuunnitelman perusteet säätelevät arviointia.

Arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä kehittää itsearviointitaitoja. Oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan koulutuksen aikana monipuolisesti. Arviointisuunnitelma ja arviointikriteerit selvitetään opintojen alkaessa. Opinnoista annetut arvosanat ovat nähtävissä opiskelijan Wilmassa https://wilma.sakky.fi/ viimeistään kaksi viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen.

Arvosanan uusiminen ja korottaminen

Hylätty arvosana tulee uusia. Kirjallisissa kokeissa uusinta on tehtävä tulosten julkistamista seuraavana uusintakoepäivänä, ellei siitä toisin sovita. Opiskelijalla on oikeus korottaa kaikkia saamiaan arvosanoja kerran lukukaudessa pidettävänä korotuspäivänä. Uusintakokeisiin liittyvissä käytännöissä on toimipistekohtaisia eroja ja lisätietoja niistä saat tutoropettajalta tai opinto‐ohjaajalta.

Hylätyn arvosanan uusimisesta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelija voi korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettuja hyväksyttyjä arvosanoja. Korottaminen on mahdollista vain tutkinnon osissa ja muissa kokonaisuuksissa, joista annetaan arvosana. Jos opiskelija on jo saanut todistuksen tutkinnon suorittamisesta, korottamisesta peritään maksu.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Ensisijaisesti opiskelija keskustelee arvioinnin tehneen opettajan kanssa. Mikäli opiskelija haluaa pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista, tulostaa opettaja hänelle arvioinnin tarkistamisen lomakkeen. Arvioinnin tarkistamisen lomake täyttöohjeineen löytyy Wilmasta.

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisenarvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omaan näyttösuoritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää arvioijien tarkistuspyyntöön antamaan päätökseen edelleen oikaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.