Arviointi

Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta sekä opetussuunnitelman perusteet säätelevät arviointia.

Arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa sekä kehittää itsearviointitaitoja. Oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan koulutuksen aikana monipuolisesti. Arviointisuunnitelma ja arviointikriteerit selvitetään opintojen alkaessa. Opinnoista annetut arvosanat ovat nähtävissä opiskelijan Wilmassa https://wilma.sakky.fi/ viimeistään kaksi viikkoa opintojakson päättymisen jälkeen.

Arvosanan uusiminen ja korottaminen

Hylätty arvosana tulee uusia. Kirjallisissa kokeissa uusinta on tehtävä tulosten julkistamista seuraavana uusintakoepäivänä, ellei siitä toisin sovita. Opiskelijalla on oikeus korottaa kaikkia saamiaan arvosanoja kerran lukukaudessa pidettävänä korotuspäivänä. Uusintakokeisiin liittyvissä käytännöissä on toimipistekohtaisia eroja ja lisätietoja niistä saat ryhmänohjaajalta tai opinto‐ohjaajalta.

Hylätyn arvosanan uusimisesta tulee sopia opettajan kanssa.

Opiskelija voi korottaa ammatillisten opintojen teemojen ja yhteisteiden opintojen osa‐alueiden arvosanoja. Todistuksen saatuaan opiskelija voi korottaa arvosanoja yksityisopiskelijana. 

Arvioinnin oikaisu

Jos opiskelija on tyytymätön opinto‐, näyttö‐ ja/tai tutkintosuorituksiinsa, hän voi ensimmäisessä vaiheessa pyytää suullisesti tai kirjallisesti arvioinninoikaisua opettajalta. Siinä tapauksessa, että opiskelija ei pidä mahdollisena oikaisupyynnön tekemistä arvioinnin suorittaneelle opettajalle, oikaisupyyntö tehdään toimialajohtajalle. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arvioinnin tulokset tietoonsa.

Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön arviointiinsa, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua. Oikaisupyyntö tulee tässä toisessa vaiheessa osoittaa ammattiosaamisen toimielimelle, joka käsittelee kaikki Savon ammattiopiston opiskelija‐arviointien valitukset. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon päätöksestä.

Ammattiosaamisen toimielin arvioi arvioinnin oikeudenmukaisuutta ja voi velvoittaa toimitta‐ maan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on ilmeisesti virheellinen. Opiskelija toimittaa toisen vaiheen oikaisupyynnön kirjaamoon; osoite:
Savon ammattiopisto, Ammattiosaamisen toimielin, PL 87, 70101 KUOPIO, josta se toimitetaan ammattiosaamisen toimielimen sihteerille.