Järjestyssäännöt

(hyväksytty 28.4.2017, rehtori) 
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta peruskoulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta annettujen lakien ja asetusten sekä lukiolain ja asetuksen mukaisesti noudatettavaksi Savon ammattiopistossa sekä Varkauden lukiossa.
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa opetustilanteissa ja niihin välittömästi liittyvissä yhteyksissä, jotka ovat opetussuunnitelman mukaista opetusta tai toimintaa. Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen tiloissa, piha-alueilla, harjoitustyömailla ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa myös ulkomailla. Työssäoppimispaikoissa noudatetaan lisäksi työ- ja toimipaikkakohtaisia ohjeita ja sääntöjä.

Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat normaalin opiskeluajan lisäksi myös oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella, opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat kouluaan, sekä opintokäynnit. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös työajan- ja alueen ulkopuolella opiskeluun kiinteästi liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jollaisia ovat oppilaitoksen järjestämät opinto- ja kilpailumatkat sekä opiskelijoiden järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat.

Opiskelijan oikeudet
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja syrjinnästä vapaaseen opiskeluympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi.

Opiskelijan velvollisuudet

Osallistuminen opetukseen
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan tulee suorittaa vaadittavat oppimistehtävät ja harjoitukset. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset poissaolonsa ryhmänohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta poissaolot selvittää huoltaja.

Käyttäytyminen
Oppilaitoksessa noudatetaan hyviä käytöstapoja, joihin kuuluu toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja ohjeiden noudattaminen.

Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Tilojen tai muun oppilaitoksen omaisuuden tahallinen sotkeminen ja rikkominen on ehdottomasti kielletty. Jokainen opiskelija on korvausvelvollinen omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta vahingonkorvauslainsäädännön mukaan.

Opetustilanteessa elektronisten laitteiden kuten puhelimien, soittimien ja pelien käyttö on kielletty muussa kuin opetustarkoituksessa. Kamerakännykän käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja huomioitava yksityisyyden suoja. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ruokailuaikoja.

Opiskelija ei saa syyllistyä koevilppiin tai siinä avustamiseen.

Kaikenlainen fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen kiusaaminen, syrjintä ja muunlainen häirintä sekä epäasiallinen käytös on kielletty. Kiusaamisesta tulee välittömästi ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. Oppilaitoksen kiusaamisen liittyvät toimintaohjeet on kirjattu Opiskeluhuollon suunnitelmaan.

Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa työpaikalla saamansa tiedot; saman periaatteen mukaan kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden/viranhaltijoiden salassapidosta erikseen säädetään.

Turvallisuus
Opiskelijan tulee noudattaa työlainsäädäntöä, työsuojeluorganisaation antamia ohjeita ja oppilaitoksen työturvallisuudesta antamia toimintaohjeita. Samoin jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä puutteista henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on myös omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisesta liikkumisesta oppilaitoksen alueella ja sen läheisyydessä. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin pelastautumisharjoituksiin.

Oppilaitoksen alueella ja opetuskohteissa tapahtuvassa liikenteessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta sekä tieliikennesääntöjä. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille.

Päihteet ja vaaralliset esineet
Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä on kielletty, tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Opettajalla, koulutuspäälliköllä, toimialajohtajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, edellä mainitun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi. Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen.

Esineet ja aineet luovutetaan poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet luovutetaan poliisille välittömästi. Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä. Jos huoltaja ei ole 3 kk kuluessa noutanut esineitä, ne hävitetään.

Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio ovat savuttomia. Tupakointi on kielletty kokonaan oppilaitoksen sisätiloissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Oppilaitoksen henkilökunta on velvollinen huomauttamaan opiskelijaa lain rikkomisesta. Huomautus tupakoinnista –lomake on Wilmassa.

Alkoholin, huumeiden ja niihin rinnastettavien päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueilla, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla on kielletty.

Toimintaohjeet päihteisiin liittyviin tilanteisiin löytyvät opiskelijoiden päihdeohjelmasta. 

Kurinpitomenettelyt
Kurinpidollinen merkintä
Opettaja kirjaa oppitunnilla tekemänsä kurinpidolliset merkinnät Wilmaan: esim. tehtävät tekemättä, huomautettu epäasiallisesta käytöksestä tai poistettu oppitunnilta. Opiskelija ja huoltaja näkevät merkinnät Wilmassa. Jos oppitunnilta poistamiseen tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, ne dokumentoidaan Ilmoitus oppitunnilta poistamisesta –lomakkeelle, joka löytyy Wilmasta.

Poistumismääräys

Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan määrätä poistumaan kyseisen päivän jäljellä olevien oppituntien ajaksi. Jos opiskelija yrittää vastarintaa käyttämällä välttää poistamisen, toimialajohtajalla/koulutuspäälliköllä/opettajalla on oikeus käyttää opiskelijan poistamiseksi sellaisia voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia, kun otetaan huomioon opiskelijan ikä, tilanteen vakavuus ja vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvio. Tilanteessa on aina hyvä olla vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttö- välineitä. Jos opiskelija on vaaraksi itselleen tai muille, on syytä kutsua poliisi soittamalla numeroon 112. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen tulee antaa kirjallinen selvitys tilanteesta koulutuksen järjestäjälle.

Jos opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi. Ratkaisun opetukseen osallistumisen epäämisestä tekee koulutuspäällikkö. Toimenpiteet tulee kirjata ja ilmoittaa huoltajalle.

Kirjallinen varoitus

Opiskelijaa, joka toimii näiden järjestyssääntöjen vastaisesti, esim. on luvatta paljon poissa, häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti, menettelee vilpillisesti, kieltäytyy huumausainetestitodistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita toimintakykyä heikentävästi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, rangaistaan kurinpidollisesti antamalla kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antaa koulutuspäällikkö. Kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja opiskelijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kurinpitorangaistuksesta tulee antaa opiskelijalle kirjallinen päätös. Kirjallisesta varoituksesta tulee ilmoittaa huoltajalle.

Oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi

Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee oppilaitoksen SORA-toimielin, joka antaa asiasta kirjallisen päätöksen valitusosoituksineen. Ennen määräaikaista oppilaitoksesta erottamista kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöidään ja opiskelijalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen oppilaitoksesta erottamista on kuultava alaikäisen huoltajaa.

Opiskeluoikeuden pidättäminen (vain SORA-tutkinnoissa)

Jos sora-tutkinnossa opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista tai rikostaustaotteen toimittamisesta (tilanteissa, joissa opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä), opiskeluoikeus voidaan pidättää siihen asti, kunnes opiskelija suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin tai toimittaa pyydetyn rikostaustaotteen. Päätöksen tekee SORA-toimielin, joka antaa asiasta kirjallisen päätöksen valitusosoituksineen. Päätöksestä on 11 ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Opiskelijalle on varattava mahdollisuus lausua mielipiteensä tutkimukseen tai rikostaustaotteen esittämiseen velvoittavasta oppilaitoksen määräyksestä.