Ohjeita ja sopimuksia

Opiskelijakortti

Savon ammattiopistossa opiskelijakorttina käytetään KELA‐korttia. Kortti on oltava mukana aina oppilaitoksen alueella liikuttaessa. Osalla opiskelualoista voidaan työssäoppimista varten tehdä kuvallinen opiskelijakortti.

Ammattiin opiskeleva voi liittyä Suomen Opiskelija-Allianssi- OSKU ry:een tai Suomen Ammattiin Opiskelevien Liittoon – SAKKI ry:een, joiden opiskelijakorteilla saa erilaisia opiskelijaetuja mm. Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksia. Alennuksia voi saada myös opiskelupalvelupisteestä/toimistosta haettavalla opiskelutodistuksella.

Pukeutuminen
Työtunneilla käytetään työvaatteita. Siistit ja asianmukaiset työvaatteet ja jalkineet suojaavat ja edistävät työturvallisuutta. Työasussa ei liikuta työpaikan ulkopuolella, ellei tähän ole erityistä lupaa. Ruokailuun, oppitunneille ja yhteisiin tilaisuuksiin mentäessä työ‐ ja päällysvaatteet jätetään naulakkoon tai pukukaappiin. Liikuntatunneilla tulee olla asianmukainen liikunta‐asu.

Taskuihin ei tule jättää rahaa tai arvoesineitä – ei edes pukukaappiin.

Päihteet ja tupakointi
Savon ammattiopistossa suhtaudutaan päihteisiin ehdottoman kielteisesti. Päihteetön oppimisympäristö on kaikkien opiskelijoiden oikeus. Päihteettömyys kattaa opiskelun sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikassa.

Päihtynyt tai muuten opiskelukyvytön opiskelija ei saa osallistua opetukseen missään olosuhteissa. Opiskelukyvyttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelijan kyky opiskella on alentunut mielenterveyden, päihteiden käytön, väsymyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi niin, ettei häntä voida työturvallisuussyistä pitää opetuksessa.

Opettaja arvioi opiskelijan opiskelukyvyn yhdessä koulutuspäällikön, terveydenhoitajan, kuraattorin tai toisen opettajan kanssa. Jokaisesta opiskelukyvyttömästä opiskelijasta otetaan yhteyttä joka tapauksessa terveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Opiskelukyvyn arvioineet henkilöt päättävät yhdessä, voiko opiskelijan lähettää yksin pois oppilaitoksesta vai tuleeko hänet ohjata oppilaitoksen ulkopuolisen avun piiriin. Alaikäisen opiskelijan tilanteessa otetaan aina yhteyttä huoltajaan ja pyydetään huoltajaa noutamaan lapsensa.

Koulutuspäällikkö ja toimialajohtaja päättävätjatkotoimenpiteistä.Jatkotoimenpiteitä voivat olla kirjallinen varoittaminen, määräaikainen erottaminen ja/tai päihdehoitoon ohjaaminen. Opiskelijalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi ja sovituista asioista tehdään muistio, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat.

Mikäli opiskelija havaitsee toisen opiskelijan käyttävän päihteitä, tulee hänen ilmoittaa siitä opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Savon ammattiopisto on savuton oppilaitos.

Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä

Oppilaitoksessa on opiskelijoita ja henkilöstöä koskeva häirinnän estämisen toimintamalli. Jokaisella opiskelijalla on oltava työrauha ja yhdenvertainen mahdollisuus suorittaa opintonsa. Oppilaitoksen kanta toisen opiskelijan fyysiseen tai henkiseen painostamiseen on jyrkän kielteinen.

Kiusaaminen ei läheskään aina ajoitu kouluaikaan, oppilaitoksen toimintaan tai toiminnan taukoihin. Oppilaitoksen toiminnan ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen ei ole oppilaitoksentoimivallassa, vaan vapaa‐ajalla esiintyvät ristiriidat, väkivalta ja kiusaaminen ovat ensi sijassa opiskelijoiden ja huoltajien selvittämisvelvollisuuksien ja valvontavastuun piirissä. Kiusaamiseen on suhtauduttava aina vakavasti. Mikäli opettaja, muu henkilöstön jäsen tai opiskelija huomaa tai epäilee kiusaamista, on siitä ilmoitettava kiusaajan ja/tai kiusatun ryhmänohjaajalle.

Siisteys
Ympäristön siisteydestä huolehtiminen opiston alueella on kaikkien yhteinen tehtävä. Työtuntien jälkeen opiskelijat siivoavat yhdessä ja laittavat työvälineet paikoilleen. Jätteiden lajittelussa noudatetaan annettuja ohjeita ja jätteet viedään niille varattuihin astioihin. Seuraavat jätteet lajitellaan kierrätystä/uudelleen käyttöä varten: yhdyskunta‐ eli sekajäte, pahvi‐ ja kuitupakkaukset, biojäte, paperi, konttoripaperi, lasi (värillinen ja kirkas), metalli, puu, tiilet, betoni, nestepakkaukset ja ongelmajätteet.

Liikenne
Asiaton liikkuminen kulkuneuvoilla oppilaitoksen alueella on kielletty. Huomioi Varkauden, Osmajoentie 75:n, kampuksen rakennusaikaiset liikennejärjestelyt elokuusta 2018 alkaen, ks kartta tästä.

Opiskelijoiden pysäköintiluvat: oppilaitoksella on rajallinen määrä opiskelijoille varattuja pysäköintilupia. Lupa on tarkoitettu opiskelijoille, joiden on pakko käyttää omaa autoa pitkien (yli 20 km suuntaan) kulkuyhteyksien tai muiden pakottavien syiden vuoksi.

Pysäköintilupia voi tiedustella oppilaitoksen opiskelijapalvelupisteestä tai toimipisteen toimistosta.

Opiskelijapalvelupiste / toimipisteen toimisto

Opiskelijapalvelupisteessä / toimipisteen toimistossa hoidetaan opinto‐ ja koulumatkatukihakemukset, opiskelutodistukset (osa maksullisia), opiskelijarekisteri (osoitteenmuutokset, keskeyttämiset) ja sieltä saa opintoasioiden hoitoon liittyviä lomakkeita ja neuvontaa.

Henkilötiedot tulee pitää aina ajan tasalla! Kun osoite tai puhelinnumero muuttuu, siitä tulee ilmoittaa heti opiskelijapalvelupisteeseen tai toimipisteen toimistoon.

Yhteiset tilaisuudet

Oppilaitoksessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kuten juhlia, tiedotus‐ ja koulutustilaisuuksia. Näihin tilaisuuksiin osallistuvat kaikki kutsutut, ellei ole perustellusta syystä saanut lupaa olla osallistumatta (esim. vakaumukselliset syyt). Yhteisiin tilaisuuksiin tullaan ajoissa ja asiallisesti pukeutuneena.