Opiskelijan hyvinvointi

Opiskelijan ohjaukseen osallistuu koko koulun väki. Päivittäiseen opiskeluun tukea saa tutoropettajan lisäksi opettajilta, työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaajilta, opinto‐ohjaajilta ja ammatinohjaajilta. Ohjausta antavat myös koulutuspäälliköt, tukipalveluhenkilöstö, kuraattorit, asumispalveluohjaajat, psykologi ja kouluterveydenhoitajat ja ‐lääkärit. Yhteistyötä tehdään kotien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa.

Fyysinen ja psyykkinen työsuojelu on osa opiskelijan, työntekijän, työnantajan ja yrittäjän toimintaa ja ammattitaitoa. Opiskelijan ja työntekijän on ylläpidettävä ja edistettävä ammatin vaatimusten mukaista terveyttään ja työsuojelutietouttaan.

Ryhmänohjaaja

Opiskelija on itse vastuussa opiskelusta. Lähiohjaajana toimii tutoropettaja, jonka puoleen voi kääntyä kaikkiin opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tutoropettajan tunneilla käsitellään opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.

Opinto‐ohjaaja

Jokaisella ryhmällä on oma opinto‐ohjaaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa. Opinto‐ohjaaja toimii tukena erityisesti opintojen kulkuun liittyvissä muutostilanteissa (yksilölliset opintosuunnitelmat, keskeytykset, siirrot, eroaminen oppilaitoksesta) sekä yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilaitoksen sijaintikunta järjestää opiskelijoille terveydenhoitajan terveystarkastuksen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja lääkärin terveystarkastuksen ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Opiskeluterveydenhuollon lääkärille vastaanottoaika varataan terveydenhoitajalta. Erikoissairaanhoitoon lähetteen voi saada tarvittaessa terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon lääkäriltä.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18‐vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa palveluista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös seksuaaliterveyttä edistävät sekä suun terveydenhuollon palvelut.

Kuraattori‐ ja psykologipalvelut

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa myös kuraattori‐ ja psykologipalvelujen järjestämisestä. Kuraattorit ohjaavat ja auttavat opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, elämänhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Kuraattorin tai psykologin vastaanotolle voi hakeutua itse tai ryhmänohjaaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi auttaa vastaanottoajan varaamisessa.

Oppilaitospastori

Jotkut seurakunnat tarjoavat oppilaitospastorin tai nuorisotyönohjaajan palveluita opiskelijoille. Heidän kanssa voi käydä juttelemassa luottamuksellisesti tärkeistä, iloisista tai surullisista asioista. Oppilaitospastori voi toimittaa myös kirkollisia toimituksia pyydettäessä. Jos rippikoulu on jäänyt käymättä, sen voi käydä sopimalla menettelystä oppilaitospastorin kanssa. Lisätietoja saa osoitteesta www.evl.fi.

Kriisitilanteet

Oppilaitoksessa on toimintaohjeet kriisitilanteisiin. Kriisitilanteiden hallittu ja oikea‐aikainen jälkihoito turvaavat opiskelu‐ ja työkyvyn palautumista sekä helpottavat ja nopeuttavat palautumista takaisin normaaliin arkeen. Oppilaitoksen kaikissa toimipisteissä toimii kriisiryhmät, joiden yhteystiedot saa tutoropettajalta sekä puhelinvaihteesta.

Kriisistä puhutaan yleensä silloin, kun ihminen on äkillisesti joutunut elämäntilanteeseen, jota hän ei ole voinut ennakoida. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi vakava väkivaltatilanne tai sen uhka, läheisen ihmisen kuolema, itsemurha tai jokin suuri onnettomuus, joka koskettaa osaa tai koko oppilaitosta tai tieto omasta tai läheisen ihmisen vakavasta sairaudesta. Kriisitilanne voi syntyä myös pitkän ajan kuluessa koettujen vaurioittavien kokemusten kuten esimerkiksi henkisen väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, mielenterveysongelmien tai päihteiden väärinkäytön seurauksena.

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö

Syksyllä järjestetään ensimmäisten luokkien opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta tai muu vanhempien tapaaminen. On toivottavaa, että huoltajat pitävät aktiivisesti yhteyttä oppilaitokseen. Huoltajien ja oppilaitoksen välisestä yhteydenpidosta vastaa ensisijaisesti tutoropettaja. Tarvittaessa opintojesi etenemiseksi yhteydenpitoon osallistuvat myös opinto-ohjaaja, opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöt. Huoltajat saavat wilma-tunnukset ensimmäisten viikkojen aikana. Huoltajien olisi hyvä aktivoida tunnukset ja seurata opintoja myös sitä kautta.

Opiskelijakuntatoiminta

Savon ammattiopiston jokaisessa toimipisteessä toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta käyttää myös opiskelijoiden puhevaltaa. Opiskelijakunnan jäseniä ovat opiskelun ajan kaikki varsinaiset opiskelijat. Opiskelijayhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystietoja voi kysyä toimistosta. Eri toimipisteiden opis‐ kelijakuntien katto‐organisaationa on Savon ammattiopistossa opiskelijayhteisö SALKKU.

SALKUN tehtävänä on:

suunnitella ja edistää opiston kaikkien opiskelijoiden yhteistoimintaa ja opiskeluedellytyksiä
suunnitella tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa aktivoida ja tukea eri toimipisteiden opiskelijakuntien hallituksia niiden toiminnassa tukea opiskelijoiden oikeusturvaa 
Lisätietoja SALKUSTA saa omasta opiskelijayhdistyksestä sekä oppilaitoksen nettisivuilta.

Tutortoiminta

  • Opiskelijatutorit ovat vanhempia opiskelijoita, joiden tehtävänä on:
  • toimia vertaistukena uusille opiskelijoille erityisesti opiskelun alkuvaiheessa 
  • esitellä koulutusta ja opiskelua erilaisissa tapahtumissa
  • luoda oppilaitoksen sisällä omalta osaltaan hyvää yhteishenkeä esim. järjestämällä vapaa‐ajan toimintaa ja yhteisiä tapahtumia.

Tutorit kouluttautuvat tehtäväänsä opiston yhteisissä kaikille tutoreille tarkoitetuissa tilaisuuksissa sekä omissa toimipisteissä pidettävissä koulutuksissa ja kokoontumisissa. Tutorina toimimisesta voi saada osaamispisteitä vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (1‐5 osp). Tutortoiminnasta saa lisätietoja tutoreilta ja opinto‐ohjaajilta.

Ryhmänvanhin

Jokainen opiskelijaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmänvanhimman ja varavanhimman lukuvuodeksi kerrallaan. Ryhmänvanhin edustaa ryhmäänsä ryhmänvanhimpien kokouksissa, joissa käsitellään opiskelijoita koskevia asioita. Opiskelijoiden puhevaltaa käyttää opiskelijakunta.