Parasta Pohjois-Savoon!

Toiminta-aika:   1.1.2019-31.12.2020

Toiminta-alue:   Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Varkaus

Rahoituslähde:  Euroopan sosiaalirahasto

Rahoittajat:  Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kustannusarvio: 335 900€ (Sakkyn osuus 125 300€)

Toteuttajat:   Savon Koulutuskuntayhtymä, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion konservatorio, Ingmanedu

Tiivistelmä: Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeella vastataan työelämän moniosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeeseen.  Hankkeen tavoitteena on kouluttaa opetushenkilöstöä ja sosiaali- ja terveysalan yritysten henkilöstöä kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntämiseen.  Yhteistyössä toteutettujen koulutusten tuloksena kehitetään täydennyskoulutustarjotin oppilaitosten ja yritysten käyttöön. Tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä kehitetään koulutusorganisaatioiden yhteistyönä ja opiskelijoiden mahdollisuus valita opintoja eri koulutusorganisaatioista paranee. Uusi tapa tehdä työtä integroidaan koulutussisältöihin. Peruskoulutuksella ja jatkuvalla osaamisen kehittämisellä saadaan aikaan perusvalmiudet moniammatilliseen ja monitoimijaiseen työskentelyyn.

Kohderyhmä: Eri koulutusalojen/koulutusorganisaatioiden (Pohjois-Savon alueen 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) opettajat ja muu koulutushenkilöstö. Sosiaali- ja terveysalojen eri työyhteisöt sekä yritysten ja organisaatioiden työpaikkaohjaajat (Pohjois-Savo).

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön (2.aste, ammattikorkeakoulut, yliopistot) ja sosiaali- ja terveysalan yritysten / organisaatioiden henkilöstön kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyistä ja näiden vaikutus työssä koettuun hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työurien pitenemiseen. Hankkeen aikana suunnitellaan neljän oppilaitoksen verkostossa yhteisiä opintopolkuja opiskelijoille sekä yhteistyömalleja helpottamaan oppilaitosten, opiskelijoiden ja sosiaali- ja terveysalan yritysten / organisaatioiden yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää niin tutkintoon johtavien koulutusten kuin myös täydennyskoulutusten sisältöjä. Tavoitteena on neljän oppilaitoksen yhteinen täydennyskoulutustarjotin, joka on avoin kaikille oppilaitoksille ja yrityksille. Monialaisen kehittämisen avulla saadaan uusia palvelutuotteita, lisätään osaamista, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten vetovoimaisuutta ja osaavan työvoiman saatavuutta. Hankkeessa otetaan käyttöön mittaristo, jolla mitataan hankkeen tuomia positiivisia vaikutuksia liittyen työhyvinvointiin, ammattitaidon kehittymiseen ja moniammatillisuuden laajenemiseen sekä moniammatillisten osaajien työllistymiseen sosiaali- ja terveysalalle.

Tulokset: Hankkeen tuloksena oppilaitosten ja sosiaali- ja terveysalan yritysten / organisaatioiden henkilöstön osaaminen kasvaa ja monipuolistuu, ja tietoisuus ja ymmärrys taide- ja kulttuurimenetelmien hyödyistä sekä niiden käytöstä laajenee. Yhteistyö tiivistyy eri oppilaitosten sekä oppilaitosten, yritysten ja opiskelijoiden välillä. Tutkintoihin integroidaan uusia sisältöjä ja näin tuotetaan uutta osaamista. Tutkintoon johtavien koulutusten ja täydennyskoulutusten sisältöjen laajentamisen ja kehittämisen myötä varmistetaan koulutusten houkuttelevuus ja kilpailukyky alueellamme. Neljän oppilaitoksen yhteistyönä syntyy täydennyskoulutusten tarjotin, joka toimii pohjana uusille tuotteille. Opiskelijat, opettajat ja työelämä oppivat uuden tavan oppia ja tehdä työtä yrityksissä. Opiskelijoille syntyy mahdollisuus valita uudenlaisia opintopolkuja, jotka luovat paremmat edellytykset työllistymiselle. Moniammatillisen koulutusyhteistyön ja työelämässä toteutettujen täydennyskoulutusten tuloksena saadaan uudenlaista osaamista ja työnkuvia, työhyvinvoinnin paranemista sekä työurien pitenemistä. Eri alojen vetovoimaisuus ja työvoiman saatavuus lisääntyvät ja nuorten työllistyminen ja alueelle jääminen helpottuvat.  Koulutusten houkuttelevuus ja kilpailukyky alueellamme paranee. Pidemmällä aikavälillä sosiaali- ja terveysalan yritysten ja organisaatioiden toimintakulttuurit uudistuvat ja asiakkaiden toimintakyky ja elämänlaatu paranevat.