Tehokkaan puutavarakoulutuksen kehittäminen -hankkeet

Tehokkaan puutavarakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen EAKR

Toiminta-aika:  1.1.2019-31.7.2021
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto
Rahoittajat: Pohjois-Savon liitto, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Kustannusarvio: 2 336 723€ 
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

 

Tehokkaan puutavarakoulutuksen osaamisen kehittäminen ESR

Toiminta-aika:  1.8.2019-31.12.2021
Toiminta-alue:  Pohjois-Savo
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoittajat: Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kustannusarvio: 709 916€
Toteuttajat:  Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

 

Savon ammattiopisto yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa vastaavat puuteollisuuden raaka-aineketjun osaamisen kehittämistarpeisiin.

Biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu asettaa suuria haasteita puuraaka-aineen hankintaketjulle ja erityisesti puun maantiekuljetuksiin. Akuutin ja ennakoitavissa olevan kuljettajapulan lisäksi alalla on osaamisvajetta, joka alan vaatimusten myötä on kasvamassa.

Kehittämis- ja investointihankekokonaisuuden (ESR/EAKR) tavoitteena on kehittää maakunnassa annettavaa puutavarakuljettajien koulutusta siten, että oppilaitosten ja työnantajien yhteistyön tuloksena alalle valmistuu enemmän ja osaamiseltaan valmiimpia puutavara-auton kuljettajia. Koulutuksen kehittämisen tuloksena opiskelijoiden laaja-alainen osaaminen kasvaa myös mm. alempiasteisen tieverkon kunnossapidon perusosaamiseen.

Investointihankkeen tuloksena puutavarakuljetuksen oppimisympäristöt vastaavat määrällisesti ja laadullisesti vaatimuksia, joita työelämä osaamiselle asettaa. Hankkeen rahoituksen turvin oppilaitoksille hankitaan nykytekniikan mukaiset koulutusajoneuvot, koulutusta monipuolistavat ja tehostavat ajoneuvo- ja kuormain simulaattorit ja tehostetaan todellisuutta vastaavien harjoitteluympäristöjen käyttöä. Ajoneuvot varustetaan etävalvontalaitteilla, joiden avulla opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus ja oppimisen tuki mahdollistetaan. EAKR hankkeen kokonaiskustannus on 2 336 723 €.

Koulutuksen kehittämishankkeen tuloksena kuljetusalalla on kuljettajakoulutuksen toteutusmalli, joka mahdollistaa yksilölliset opintopolut siten, että opinnoistaan valmistuva kuljettaja omaa työelämän vaatimukset täyttävän perusammattitaidon. Niin kutsutulla FARMI-koulutusmalilla työelämävalmiudet saavutetaan oppilaitoksen ja kuljetusyritysten yhteistoiminnalla yritysmäisessä oppimisympäristössä. Modernit oppimisympäristöt parantavat myös koulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa.

Hankkeen tuloksena maakunnan oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kouluttamaan osaavia ammattilaisia puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen kuljetukseen.