Tuumasta töihin-sujuvat koulutuspolut toisella asteella

Toiminta-aika:  1.11.2018 – 31.12.2020

Toiminta-alue:   Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Itä-Suomen alueella Etelä- ja Pohjois-Savossa

Rahoituslähde:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoittajat: Etelä Savon ELY-keskus

Kustannusarvio: Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 583 575 €, josta Savon koulutuskuntayhtymän osuus on 77 050 €.

Toteuttajat: Hankkeen hallinnoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen osatoteuttajia ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy, yhteistyökumppanina on Otavan Opisto.

Tiivistelmä:  Suuri joukko nuoria jää vuosittain ulkopuolelle siirryttäessä perusasteelta toisen asteen opintoihin. Myös opintojen keskeyttäminen on toisella asteella tavallista, vaikka siihen on pyritty puuttumaan eri keinoin. Toisen asteen koulutusreformi mahdollistaa entistä paremmin tutkintojen osien suorittamisen sekä jatkuvan hakeutumisen koulutukseen. Hanke tavoittaa kohderyhmän etsivän toiminnan välityksellä ja rakentaa tiiviit yhteydet ja yhteistyöhön koulu- ja viranomaistahojen sekä työmarkkinoiden kanssa koulutuspolun alusta lähtien. Työorganisaatioita ja yrityksiä koskeva koulutuspolkuja ja työllistymistä tukeva verkosto rakennetaan ja sen toiminta käynnistetään hankkeen alussa ja toimintaa tuetaan mm. mentoroinnin välityksellä.

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät nuoret aikuiset ja ikääntyvät työntekijät (mm. kantasuomalaiset, romanit ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt), joilta puuttuu ammatillinen koulutus, jotka ovat työttöminä tai työttömyysuhan alaisina.

Hankkeen tavoitteena on;

1.Pilotoida ja kehittää edelleen toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintopolkuja ja -malleja, jotka tukevat opiskelijan osallisuutta, hyvinvointia ja opinto- ja työkykyä sekä opinnoissa etenemistä ja ehkäisevät opintojen keskeyttämistä. Hanke rakentaa toimintansa opiskelijoiden voimavarojen ja osaamisen sekä erityisen tuen tarpeiden perustalle.

2.Rakentaa työelämäyhteistyöhön malleja, jotka tukevat ja vahvistavat motivoitumista opintoihin ja edistävät työllistymistä opintojen jälkeen

3.Kehittää toisen asteen koulutuksen alkuvaiheessa oppimisen tukea erityisesti digitaalisuuden ja yto-aineiden näkökulmasta yhteistyössä eri oppilaitosmuotojen kanssa

4.Pilotoida, arvioida ja kehittää edelleen ’Tuumasta töihin’- työllistymistä edistävä opiskelijalähtöinen ohjauksellinen koulutusmalli koulutuksen ja työelämän käyttöön ja juurruttaa se koulutukseen ja työelämään

Tulokset: Hankkeen lyhyen aikavälin tuloksena opiskelijan osaaminen vahvistuu ja hän saa suoritettua ammatillisen tutkinnon tai sen osan. Kohderyhmän työllistyminen helpottuu. Arvioitu ja mallinnettu ohjausmalli jää koulutusorganisaatioiden ja työelämän käyttöön. Pitkän aikavälin tuloksena ohjausmallin tehokkaalla käytöllä voidaan vähentää opintojen keskeyttämistä ja opintojen nivelvaiheet sujuvoituvat ja paluu opintoihin keskeyttämisen jälkeen mahdollistuu, kun opintojen nivelvaiheiden tuki vahvistuu. Lisäksi kohderyhmän työllisyys kohenee pitkällä aikavälillä.