Uraohjaus2020-hanke

Toiminta-aika: 1.3.2018 - 31.5.2020

Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (hallinoija), Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kokonaisbudjetti 438 500€
Savon koulutuskuntayhtymän osuus 141 708€

Tavoitteet

Uraohjaus2020 –hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen, koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana lisätään hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ohjaus- ja uraohjaustyötä tekevien ohjausosaamista ja ohjauksellista työotetta. Opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja –osaamista lisätään ja näin selkeytetään opiskelijoiden jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua. Tavoitteena on vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Uraohjauksen ja työelämään siirtymisen yhteistyömallit ja materiaalit (mm. valmennuskokonaisuudet)

2. Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen (mm. työpajat, tapahtumat)

3. Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti (koulutukset ja työpajat)

4. Ohjaukseen integroidun palvelumallin kehittäminen

5. Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Pääset tutustumaan hankkeen toimintaan blogista