Eri tukimuotoja opintojen tueksi

Savon ammatti- ja aikuisopistossa tarjotaan alakohtaisia tukimuotoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Jo hakuvaiheessa kannattaa selvittää eri koulutusalojen mahdollisuudet erityiseen tukeen. Nykyisin käytössä olevat tukimuodot ovat nähtävissä www-sivuillamme. Tavoitteena on helpottaa nuoren alan valintaa. Tulevaisuudessa työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy ja sinne kohdentuvia tukimuotoja täydennetään jatkossa koontiin myös. Lisäksi kaikille opiskelijoille tarjotaan opiskeluhuollon palveluina opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut.

Alla on kuvattu tukimuotoja hieman tarkemmin ja lisätietoja saa erityisopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

Tarjoamamme tukimuodot: 

*Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat integroidusti koulutusalan ryhmissä. Tarpeen mukaan pyritään järjestämään opetusta pienemmässä opetusryhmässä

*Ammatinohjaaja
Koulutusalalla on ammatinohjaaja mukana ohjaamassa opiskelijoita opettajan työparina lähinnä käytännön työskentelyssä

*Oppimisen tukipajat
Koulutusalalla on järjestetty oppimisen edistämiseksi tukipajoja. Pajat toimivat opettajajohtoisesti ja pajatoiminnan muodot vaihtelevat alakohtaisesti.

*Ammatillisen erityisopettajan tuki
Koulutusalalla on mahdollisuus erityisopettajan tukeen opetuksessa

*Yhteisten opintojen erityisopettajan tuki
Koulutusalalla on mahdollisuus erityisopettajan tukeen yhteisissä opinnoissa (esim. äidinkieli, vieraat kielet, matemaattiset aineet).

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija hakee yhteishaussa (www.opintopolku.fi)

Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustuvalla valinnalla valintapistemääristä riippumatta. Koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:
-
oppimisvaikeudet
- sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen ja vertailuvaikeudet 

Hakijan täytyy toimittaa kopio yhteishaun hakulomakkeesta ja harkintaan perustuvan valinnan liitteet hakuaikana oppilaitokseen. Mukaan kannattaa liittää esim. asiantuntijalausunnot, joiden perusteella voidaan suunnitella tarvittavia tukitoimia.

Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat ja erityisopettajat, kysy lisää!
p. (017) 214 3000
www.sakky.fi