Securitas Oy kouluttaa oppisopimuksella työntekijöitä pelastustoimintaan

Valmistuneita viikolla 13 vuonna 2019
Käykää koulutus ja olkaa ylpeitä ensimmäisiä sen läpäisseitä! 

Securitas Oy kouluttaa henkilöstöään oppisopimuksella vartijan ammattitutkinnon "Pelastustoiminta"-osaan. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia yhdessä eri viranomaistahojen kanssa yhdeksän lähipäivän aikana. Osalla osallistujista on jo ennestään vartijan ammattitutkinto ja he syventävät osaamistaan ryhmän mukana. 

Koulutuksella myös yhteiskunnallinen merkitys 

-Koulutuksella on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys ja sen järjestäminen on huomattava panostus Securitakselta kehittäen sen osaavaa toimintaa, kertoi kurssin johtaja Hannu Hoffren. Koulutusmallin toivotaan leviävän valtakunnallisesti myös muualle, sillä kaikkia viranomaistahoja tarvitaan pelastustehtävissä varmistamaan yleinen turvallisuus.  - Monista eri viranomaisista koostuvissa työtehtävissä korostuu yhteistyön merkitys, "saman kielen puhuminen" ja tieto eri tahojen rooleista ja vastuista työtehtävissä. On myös ensiarvoisen tärkeää tiedostaa onnettomuustilanteissa kaikkien osapuolien resurssit ja yhteistyötoiminta ja ohjeistus, Hoffren kertoo.  

Mikael Riihelä, Securitaksen Itä-Suomen aluejohtajan mukaan koulutus antaa samalla lisäarvoa yrityksen toimintaan entistä paremman tietotaidon ja osaamisen kautta. - Näin mittavaan osaamisen investointiin on oppisopimuksen kautta saatava koulutus yritykselle ainut mahdollisuus kustannusten vuoksi. Tällä yhteiskunnan luomalla mahdollisuudella saadaan parempi toimintaympäristö kaikille. -Pelastusasiat ovat Suomessa murroksessa ja nyt eri viranomaisilta saadaan hienoa asiantuntemusta ja tärkeää tiedonsiirtoa kaikille eri pelastustyötä tekevien tahojen välillä, Securitas Oy:n palvelujohtaja Ville Salonen kertoo. Sen vuoksi tämä koulutus on nyt jos koskaan ajankohtainen ja tärkeä. Sairaalavartijoiden työssä on erityisesti  haasteena kuinka taata hoitohenkilöstön turvallisuus samalla kun tarvitaan sekä hoitotoimia sekä turvallisuuden varmistajaa. 

Kuopion yliopiston sairaalan henkilökunta kouluttaa vartijoita mm. viestinnässä; esim. kuka viestii sairaalan kriisiviestinnässä ja kuinka se hoidetaan, kuinka tehdään potilaiden evakuointiharjoituksia. Lähipäivien aikana käydään läpi sairaalan palo- ja pelastusturvallisuus, kuinka käytännössä toimitaan esim. pandemiatilanteissa huomioiden oma ja potilaiden suojaaminen. Työssä on tiedettävä myös säteilyn, magnetismin ja kaasujen aiheuttamat vaaratilanteet sairaalaympäristössä. Vartijoilla on tehtäviä sairaalan helikopterikentälläkin ja koulutuksessa sisäistetään eri tahojen roolit ja vastuut kyseisessä toimintaympäristössä. 

Jouni Tuomainen Pohjois-Savon Pelastuslaitokselta kertoi koulutuksen olevan Pelastuslaitokselle tärkeä, sillä siten saadaan pelastuslaitokselle tehtävän hoitoon tärkeää tukea vartijoilta. He tuntevat kiinteistön ja sen paloturvallisuustekniikan sekä lisäksi pelastuslaitoksen toimintaperiaatteet ja –tavoitteet kiinteistössä, ja pystyvät käyttämään esimerkiksi paineilmahengityslaitteita.  Securitaksen vartijat voivat toimia koulutuksen jälkeen esim. tulipalotilanteissa paineilmahengityslaitteisiin puettuna työparina palomiehille opastaen kiinteistössä palopaikalle ja avustamaan savutuuletuksessa. Pelastuslaitoksen monipuoliseen koulutusosuuteen sisältyy mm. paineilmahengityslaitteiden käytännön harjoituksia paineilmahengityslaitteiden kanssa, sairaalarakennuksessa toimiminen tulipalotilanteessa, harjoitukset kuinka suojaudutaan kemikaaleilta ja käytetään niihin liittyviä suojavaatteita. 

Viranomaisyhteistyöllä ennaltaehkäistään ongelmia jo ennakkoon 

Poliisin rooli pelastustilanteissa on turvata pelastustöiden suorittaminen. Pelastustoimia tekevillä viranomaisilla on oltava tiedossa riskitekijät, jotka voivat vaarantaa asiakkaiden lisäksi myös muut tahot alueella. -  koulutuksessa käydään läpi toimintamallit, joiden mukaan sairaalan henkilökunta, poliisi, pelastuslaitos ja vartijat toimivat. Haasteellista on tehdä vuorovaikutteisesta viestinnästä saumatonta ja kaikki tahot oikeaan aikaan tavoittavaa. Ja tätä on harjoiteltava huolella, kertoi komisario Arto Vänninen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

-Myös Hätäkeskuksen rooli on tärkeä pelastustehtävissä, sillä heille tulee yhteydenottoja Itä-Suomen alueelta vähintään yksi joka minuutti. Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa on hyvin tiivistä. Toiminnan laadun takaaminen ja tarkoituksenmukainen hälytysvaste ovat jokapäiväistä toimintaa Hätäkeskuksessa, kertoi Hätäkeskuksen asiantuntija Kari Mikkonen. Tämän koulutuksen aikana harjoitellaan mm. viranomaispuhelimen käyttöä ja saadaan samalla kokemusta mm. erilaisissa puheryhmissä toimimisesta. 

Häiriötilanne ei lamauta sairaalaa hetkessä

Sairaalassa toiminta jatkuu häiriötilanteista huolimatta, tosin kaikkien toimintojen koordinointi vaatii omaa organisoimista ja johtamista. - Häiriötilanteen tullessa alkaa toimintojen priorisointi ja jokaisen töihin ja paikalle hälytettävän henkilön on tiedettävä käytännön tasolla minne mennä ja mitkä ovat tehtävät, kertoi ylilääkäri Jouni Kurola Kuopion Yliopistollisesta Sairaalasta. Sairaalaympäristössä toimivilla lääkintäkomentajalla, lääkintäpäälliköllä, hoitojohtajalla ja ensihoitopalvelun kenttäjohtajalla on kaikilla oma tehtävänsä. Roolit ja vastuut suhteessa vartijoiden työhön ja tehtäviin käydään läpi koulutuksessa.  Yhteiskuntaa uhkaavat monenlaiset häiriö- ja uhkatilanteet. Koulutuksessa luodaan ja päivitetään yhtenäisiä toimintamalleja ja samalla saadaan toimiva hyvä pohja nopean pelastustoiminnan saamiseksi. Ennakointi on ensiarvoisen tärkeää, yksin ei kukaan selviä isoissa häiriötilanteissa.  

Lisätietoja koulutuksesta ja oppisopimusmahdollisuudesta
koulutuspäällikkö Marko Haataja, p. 044 785 3278, marko.haataja@sakky.fi 
oppisopimuskoordinaattori Merja Happonen, p. 044 785 3073, merja.happonen@sakky.fi  

Oppisopimuskoulutus perustuu työsopimukseen. Työsuhde voi olla uusi tai voimassa oleva. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työntekijä ja saa palkkaa. Oppisopimuksen osapuolia ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimustoimija. Oppisopimuksella voi opiskella kaikkia ammatillisia tutkintoja, tutkinnon osia sekä syventävää ja täydentävää koulutusta.