Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä

Toiminta-aika:                             1.9.2018-31.12.2020
Toiminta-alue:                             Pohjois-Savo
Rahoituslähde:                            Euroopan aluekehitysrahasto
Rahoittajat:                                  Pohjois-Savon liitto
Kustannusarvio:                          610.000€, 75% rahoitus
Toteuttajat:                                  Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut

Tiivistelmä:
Julkisilla tavara- ja palveluhankinnoilla on suuri työllistävä ja taloudellinen merkitys maakunnalle. Laki julkisista hankinnoista kannustaa suosimaan kuntien ja kuntayhtymien hankinnoissa ympäristövastuullisia vaihtoehtoja. Hankinnat ovat myös merkittävä keino toteuttaa käytännössä vastuullisuusstrategisia tavoitteita. Monissa kunnissa ja julkisissa organisaatioissa on asetettu kunnianhimoisia vastuullisuus-tavoitteita liittyen esimerkiksi vähähiilisyyteen, resurssiviisauteen, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Tavoitteiden jalkauttaminen osaksi julkisia hankintoja on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. On havaittu, että ympäristö- ja vastuullisuuskriteerien saaminen julkisiin hankintoihin on hankalaa, sillä osaamista ja hyviä toimintatapoja puuttuu eri tasoilla. Tällöin strategiat jäävät valitettavan usein huonosti tunnetuksi ja toteutumatta hankinnoissa.

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon alueellista kilpailukykyä sekä vähähiilistä ja kestävää taloutta. Hankkeessa edistetään vastuullisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa ja kysyntää samanaikaisesti. Hankkeessa tuetaan julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, resurssiviisaus-, kiertotalous- ym. vastuullisuustavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan vastuullisia hankintoja. Samanaikaisesti tuetaan paikallisia yrityksiä ympäristövastuullisuuden parantamisessa. Lisäksi varmistetaan, että paikallisilla toimijoilla on osaamista vastata vaadittuihin ympäristö- ja kestävyyskriteereihin. Tavoitteena on koko hankintaketjun ympäristöosaamisen vahvistaminen ja aktivointi, sekä markkinavuoropuhelun edistäminen alueen yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Kohderyhmä:
Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat pohjoissavolaiset kunnat, kuntien yksiköt, liikelaitokset, seurakunnat ja kuntayhtymät sekä alueen yritykset ja ammatilliset opettajat.

Tavoitteet ja tulokset:
Hankkeen tavoitteena on saada sekä julkisia organisaatioita että yrityksiä kehittämään toimintansa ympäristövastuullisuutta myös Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän avulla, joka auttaa tunnistamaan oman toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset ja keskeiset kehittämistarpeet. Erityisesti tavoitteena on hyödyntää Ekokompassia julkisten organisaatioiden kestävyys- ja vastuullisuustavoitteiden jalkauttamisessa käytännön toimintaan sekä aktivoida julkisia organisaatioita kehittämään vastuullisia hankintoja.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta maakunnan ympäristöasiantuntijapalveluista. Hankkeessa kootaan alueellinen ympäristöosaamisen palvelukartta, jota voidaan hyödyntää alueen yritysten ja organisaatioiden ympäristötyön kehittämisessä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja julkisten hankintojen vastuullisuuden parantamiseksi yhdessä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa. Hankkeessa laaditaan kestävien hankintojen toteuttamiseksi kestävyyskriteerejä valituille tuote- tai palveluryhmille.

Hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa
• kestävyyskriteerit saadaan mukaan julkisiin hankintoihin
• julkisten hankintojen hankintaketjun ympäristöosaaminen kehittyy
• syntyy uusia toimintatapoja kestävien hankintojen toteuttamiseen
• kestävien hankintojen prosessit on kuvattu ja toimijoiden vastuut on määritelty
• syntyy uudenlaisia innovatiivisia hankinta- ja sopimuskäytäntöjä
• ympäristöasioiden hallinta vahvistuu

Hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä
• ympäristöosaaminen ja –johtaminen kehittyy
• ympäristöasioiden hallinta vahvistuu, eli ympäristövaikutukset tunnistetaan ja niitä hallitaan paremmin
• vastuullisuus vahvistuu tuote- ja palvelukehityksessä, minkä seurauksena ympäristövastuulliset tuotteet, palvelut ja tuotantoprosessit lisääntyvät Pohjois-Savossa
• ympäristövastuullisuus tehdään näkyväksi, myös vastuullisuusviestintä ja -markkinointi lisääntyvät
• kestävät ja vastuulliset hankinnat lisääntyvät
• kilpailukyky vahvistuu

Hanke tuo uutta vastuullisuusosaamista ja kilpailuetua Pohjois-Savoon, jolloin ympäristövastuullisten tuotteiden ja palveluiden markkinat kehittyvät (tarjonta ja kysyntä) sekä markkinavuoropuhelu lisääntyy julkisten hankintojen toteuttamisessa.